English Estonian
Avaldatud: 2021-04-29 07:54:11 CEST
Arco Vara
Juhatuse vahearuanne

2021. aasta I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Arco Vara jaoks jääb esimest kvartalit iseloomustama fraas, et soovist arendusmahte kasvatada ei pea ainult unistama. Alustasime detailplaneeringu ettevalmistamist Tallinnas ligikaudu 75 000 ruutmeetril, millest 69 500 m2 asub Harku järve ääres ning 5 500 m2 Kodulahe piirkonnas. Mõlemast täpsemalt allpool.

2021. aasta kolmel esimesel kuul teenis Arco Vara kasumit Iztok Parkside, Kodulahe III etapi ja Kodukalda lõpumüükide vormistamisel. Loetelus esimese kahe puhul on kõik korterid aruande esitamise hetkeks müüdud, Kodukalda arenduses on veel saadaval 3 korterit.

Arco Vara brändi litsentsitasusid teeniti esimeses kvartalis oodatust enam, kuid üüritulu Bulgaaria Madrid BLVD hoonest saadi planeeritust ligi 9% vähem - seoses seni kestvate Covid-19 piirangutega ja lühiajalise vakantsusega poepinnal. Tänaseks on taas saavutatud 100% rentnikega täituvus, mis annab kindlust järgmiste perioodide üüritulu osas.

Oleme Tallinnas tegutsedes ootamatult ajas, kus elamukinnisvara nõudlus ületab pakkumist, kuid samal ajal on pikenenud ehitusmaterjalide tarneajad ning kallinenud ehitusmaterjalide hinnad. Kodulahe IV ja V on eellepingutega kaetud juba ligi 75% korteritest ehk ligikaudu 9 miljonit eurot müügitulu 2022. aastaks. Kodulahe IV ja V etapi edukas ehitusprotsess võib aga kujuneda lühiajaliselt väljakutseks. Samuti võib kujuneda väljakutseks Kodulahe VI etapi ehituse alustamine õigel hetkel, kuna ehitusluba on oodata 2021. aasta juunis ja soodne protsess võimaldaks 2023. aastal 24 miljonit eurot müügitulu.

2021. aasta I kvartalis alustasime Tallinnas uute detailplaneeringute ettevalmistamisega, millest esimene asub juba Arco Vara tuntud Kodulahe piirkonnas, aadressil Soodi 6. Vastavalt kehtivale üldplaneeringule hindame arenduse brutomahuks 6 500 m2 ning ootame müügitulu 14 miljonit eurot aastal 2024.

Uutest detailplaneeringutest pikaajalisem, aadressil Paldiski mnt 124b, hõlmab ligikaudu 7 hektari suurust ala, kuhu planeerime arendada enam kui 450 kodu. Projekti esimese etapi oodatav ehituse algus on 2023. aastal ja kogu projekti valmimine 2027. aastal ning kogu projekti müügitulu hindame tänasel hetkel 70 miljonile eurole.

Bulgaaria kinnisvaraturg on oluliselt rahulikum: seda mõjutavad ettevaatlikkus tervishoiu keeruliste aegade ja riiklikud valimistega seoses. Peamised ülesanded Bulgaarias on Madrid BLVD hoone edukas majandamine ja uue elamuprojekti arenduse alustamine juba käesoleval aastal.

Kokkuvõtvalt oleme 2021. aasta alguses kindlustanud Eestis olulise arendusmahu järgmiseks 5 aastaks, kuid eesmärgiks on ka Bulgaarias regulaarse ja stabiilse elamute arenduse saavutamine.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2021. aasta I kvartali müügitulu oli 9 166 tuhat eurot, mis on 4,1 korda rohkem kui 2020. aasta I kvartali müügitulu 2 238 tuhat eurot.

2021. aasta I kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 1 809 tuhat eurot ja puhaskasumiks 1 700 tuhat eurot. 2020. aasta I kvartalis sai grupp ärikasumit 133 tuhat eurot ja puhaskasumit 20 tuhat eurot.

2021. aasta I kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 58 korterit. 2020. aasta I kvartalis müüdi 10 korterit.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2021. aasta I kvartalis 6 687 tuhande euro võrra, tasemele 1 812 tuhat eurot 31.03.2021 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2021 seisuga 5,2%, mis on 0,4% kõrgem kui 31.12.2020 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2021. aasta I kvartalis 9 166 tuhat eurot (I kvartal 2020: 2 238 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas I kvartalis 8 902 tuhat eurot (2020. aasta I kvartal: 1 995 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2021. aasta I kvartalis oli 194 tuhat eurot (2020. aasta I kvartalis 182 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal olid kõik kontori- ja kaubanduspinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Kodulahe kvartali II etapis on müümata äripind. 2020. aastal sai Lahepea 9 maja kasutusloa.

2020. aasta IV kvartalis lõppesid ehitustööd Kodulahe kvartali III etapis, kus valmis 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. Käesoleva aruande avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud ning majal on olemas kasutusluba.

2020. aasta lõpus alustati Kodulahe IV-V etapi hoonete ehitust. Valmimisel on kaks 36 korteriga eluhoonet aadressile Pagi 3 ja Pagi 5 Merimetsas. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes pooleteise aastaga. Aastaaruande avaldamise päevaks on 72 korterist 52 eelmüüdud ja 13 broneeritud.

Kodulahe projekti VI etapp aadressil Paldiski mnt 74 ootab ehitusluba, projekteerimine on töös. Kodulahe VI etapi ehituse algus on kavandatud 2021. aastasse. Plaanis on ehitada paviljon ja 112 korterit, millest mitmed on merevaatega. Korterelamud saavad valmis umbes 2 aastat pärast ehituse algust.

2020. aasta IV kvartalis algasid lõppmüügid Oa tänava kinnistutel Tartus, kuhu rajati 4 väiksemat kortermaja Kodukalda projektinime all. Vahearuande avaldamise päevaks on 30 korterist müüdud 27 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias hoogustus 2020. aasta detsembris, mil hoone sai kasutusloa. Käesoleva kvartaliaruande avaldamise päevaks on kõik korterid müüdud. Projekt koosnes kolmest kortermajast kokku 67 korteriga. Kuna korterid anti bürokraatlike takistuste tõttu kätte aasta hiljem kui lubatud, soovib 2 klienti hüvitist kokku summas 40 tuhat eurot. Kuna nimetatud korteriomanikud soovivad valuraha, aga mitte korteritest loobuda, ei ole hüvitise maksmise kohustus realistlik ja reservi selleks pole moodustatud.

Botanica Lozeni projekti oli kavandatud preemiumklassi arendus, mis Covid-19 taandumiseni on otsustatud ajutiselt külmutada. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Oodatav ehitusaeg on vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.03.2021 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 3 kuud 20213 kuud 2020
   
   
Müügitulu enda kinnisvara müügist8 9021 995
Müügitulu teenuste müügist264243
Müügitulu kokku9 1662 238
   
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-7 119-1 827
Brutokasum2 047411
   
Muud äritulud100
Turustuskulud-35-42
Üldhalduskulud-184-236
Muud ärikulud-290
Ärikasum1 809133
   
Finantskulud-109-113
Kasum enne tulumaksu1 70020
   
Aruandeperioodi puhaskasum1 70020
  Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis1 70020
   
Aruandeperioodi koondkasum 1 70020
   Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis1 70020
 Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)  
- tava0,190,00
- lahustatud0,180,00


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.03.202131.12.2020
   
Raha ja raha ekvivalendid5 8722 200
Nõuded ja ettemaksed6791 344
Varud11 24814 960
Käibevara kokku17 79918 504
   
Nõuded ja ettemaksed1045
Kinnisvarainvesteeringud9 5509 564
Materiaalne põhivara 2022
Immateriaalne põhivara124136
Põhivara kokku9 7989 727
VARAD KOKKU27 59728 231
   
Laenukohustused5533 482
Võlad ja saadud ettemaksed3 9893 308
Lühiajalised kohustused kokku4 5426 790
   
Laenukohustused7 1317 217
Pikaajalised kohustused kokku7 1317 217
KOHUSTUSED KOKKU11 67314 007
   
Aktsiakapital6 2996 299
Registreerimata aktsiakapital273273
Ülekurss2 2852 285
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Jaotamata kasum5 0563 356
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital15 92414 224
OMAKAPITAL KOKKU15 92414 224
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU27 59728 231


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4660
www.arcovara.com

ManusAVG 2021 Q1 EST.pdf