Avaldatud: 2021-02-26 07:00:00 CET
Inbank
Kvartaliaruanne

Inbanki neljanda kvartali ja 2020. aasta auditeerimata majandustulemused

Inbanki 2020. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 1,7 miljonit eurot ning aasta puhaskasum 5,9 miljonit eurot. Aastane omakapitali tootlus oli 10,8%.

  • Inbanki laenuportfell kasvas 2019. aastaga võrreldes 19% ja ulatus 402 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 4% ja ulatus aasta lõpu seisuga 391 miljoni euroni.
  • Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 89 miljonit eurot. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas see 12%. Kasvu vedas Poola äriüksus, mis kasvas aastatagusega võrreldes 110% ja panustas kogumüüki 30,7 miljonit eurot. Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta neljanda kvartaliga 44% ja selle osakaal kogumüügis oli 74% ehk 66 miljonit eurot. Väikelaenu müügimaht vähenes aga 54% ja oli 8,5 miljonit eurot, autofinantseerimistooteid müüsime 14,6 miljoni euro eest, mis on 6% vähem kui eelmisel aastal samal ajal.
  • Eraldised laenukahjumite katteks kasvasid aastatagusega 92% ja olid 2,3 miljonit eurot.
  • 2020. aasta neljanda kvartali puhaskasum vähenes mullusega võrreldes 50% ehk 3,4 miljonilt eurolt 1,7 miljoni euroni. 2020. aasta puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot, mis on 41% vähem kui eelmisel aastal.
  • Neljanda kvartali lõpus oli Inbankil 690 000 aktiivset kliendilepingut, mis on eelmise aastaga võrreldes 25% rohkem.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Aasta lõpp oli sündmusterohke. Vaatamata koroonapandeemia teisele lainele jätkas Inbank investeeringuid tootearendusse ja innovatsiooni.

Oktoobris tõime turule uue põlvkonna äpi ja krediitkaardi Inpay, mis annab esimesena Eestis kliendile ostudelt raha tagasi ehk cashback’i. Samuti otsustasime aasta lõpus omandada 53% sõidukite täisteenusrendi ettevõttest Mobire. Vaadates püsitasul põhineva äri jõulist kasvu maailmas on osaluse omandamine Mobires suur samm edasi, et tugevdada positsiooni Baltikumi autode finantseerimise turul, ning võimalus siseneda kiiresti kasvavasse uuenduslikku ärimudelisse.

Tuleviku kasvu toetamiseks kaasasime novembris aktsiaemissiooni teel 8 miljonit eurot värsket kapitali. Aasta lõpuks oli Inbanki omakapital 61,2 miljonit eurot ja kapitali adekvaatsus oli viimase kahe aasta tugevamal tasemel ehk 18,6%.

Üleilmse tervisekriisi valguses saab 2020. aasta 5,9 miljoni euro suuruse puhaskasumiga rahule jääda. Võib öelda, et pandeemia ja piirangute mõju meie ärile oli prognoositust oluliselt väiksem. Oleme jätkuvalt kasumlik ja kasvav ettevõte ning vaatamata keerulisele ajale oleme jätkanud investeerimist uutesse toodetesse ja oma inimestesse. Samuti sai meile veelgi selgemaks, et digitaalsete lahenduste mõju ettevõtete ärimudelitele muutub aina olulisemaks. Inbank panustab õigetele trendidele ja liigub peale keerulist aastat positiivsete ootustega uude aastasse.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2020

Bilansimaht 490,0 miljonit eurot
Laenuportfell 402,2 miljonit eurot
Hoiuseportfell 391,3 miljonit eurot
Omakapital 61,2 miljonit eurot
Puhaskasum 5,9 miljonit eurot
Omakapitali puhastootlikkus 10,8%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)
 IV kvartal
2020
IV kvartal
2019
12 kuud
2020
12 kuud
2019
Intressitulu sisemise intressimäära meetodil11 06110 57743 03537 560
Intressikulu-1 945-1 909-7 855-6 380
Neto intressitulu9 1168 66835 18031 180
     
Teenustasutulu5512781 362965
Teenustasukulu-915-481-2 463-1 742
Neto teenustasutulu-364-203-1 101-777
     
Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt02040743
Muud põhitegevusega seotud tulud299307768885
Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku9 0518 97634 84732 031
     
Tööjõukulud-2 199-2 128-9 207-8 026
Turunduskulud-556-896-1 557-2 583
Halduskulud-1 162-1 345-4 223-4 084
Põhivara kulum-707-389-2 334-1 301
Tegevuskulud kokku-4 624-4 758-17 321-15 994
     
Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja
laenude allahindluse kulu
4 4274 21817 52616 037
     
Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt121720789720
Laenude allahindluse kulu-2 317-1 204-11 546-6 049
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu2 2313 7346 76910 708
     
Tulumaks-517-290-867-698
Aruandeperioodi puhaskasum1 7143 4445 90210 010
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist1 7143 4445 90210 010
     
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse   
Realiseerumata kursivahed-24-135-219-53
Aruandeperioodi koondkasum1 6903 3095 6839 957
sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist1 6903 3095 6839 957


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 
 31/12/202031/12/2019
Varad  
Nõuded keskpankadele27 44583 080
Nõuded krediidiasutustele19 78420 655
Investeeringud võlakirjadesse13 6180
Laenud ja nõuded 402 212338 157
Investeeringud sidusettevõtetesse4 0263 276
Materiaalsed varad833840
Vara kasutusõigus1 157773
Immateriaalsed varad16 13911 721
Muud finantsvarad1651 692
Muud varad2 482588
Edasilükkunud tulumaksu vara2 1701 985
Varad kokku490 031462 767
   
Kohustised  
Klientide hoiused 391 341377 518
Muud finantskohustised12 21813 545
Tulumaksukohustis864269
Muud kohustised2 8102 568
Emiteeritud võlaväärtpaberid4 0104 010
Allutatud võlaväärtpaberid17 56317 537
Kohustised kokku428 806415 447
   
Omakapital  
Aktsiakapital961903
Ülekurss23 86515 908
Kohustuslik reservkapital9088
Muud reservid1 4381 463
Jaotamata kasum34 87128 958
Omakapital kokku61 22547 320
   
Kohustised ja omakapital kokku490 031462 767


Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3800 aktiivset koostööpartnerit ja 690 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva
Inbank AS
korporatiivkommunikatsiooni juht
merit.arva@inbank.ee
+372 553 3550

ManusedInbank_Interim_Report_Q4_2020_ET.pdf
Inbank_Risk_Disclosure_2020_Q4.pdf