Estonian
Avaldatud: 2020-02-13 15:21:56 CET
Arco Vara
Kvartaliaruanne

Correction: 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

PARANDUS:

13.02.2020 avaldatud 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuande börsiteates sisalduv finantsaruannete tabel oli vigane, käesoleva parandusteatega edastame korrigeeritud andmed.

___________________________________________________________________________________________________________________________________


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta IV kvartali müügitulu oli 10,9 miljonit eurot, mis on 18,6 korda rohkem kui 2018. aasta IV kvartali jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulu 0,6 miljonit eurot. 2018. aasta IV kvartali müügitulu koos lõpetatud teeninduse segmendiga oli 1,3 miljonit eurot. Grupi 2019. aasta 12 kuu müügitulu 13,1 miljonit eurot on 3,6 korda suurem 2018. aasta 12 kuu jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulust 3,6 miljonit eurot. Grupp kajastab korterite müügitulu asjaõiguslepingute sõlmimise kuupäeval, mistõttu tulude kõikumised periooditi sõltuvad enim arendatud majade valmimise ajast.

2019. aasta IV kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 1 068 tuhat eurot ja puhaskasumiks 848 tuhat eurot (12 kuud 2019: ärikasum 950 tuhat eurot ja puhaskasum oli 388 tuhat eurot). 2018. aasta IV kvartalis sai grupp ärikasumit jätkuvatest tegevusvaldkondadest 1 tuhat eurot (kokkuvõttes kahjum 75 tuhat) ja puhaskahjumit 107 tuhat eurot (kokku puhaskahjum 184 tuhat eurot). 12 kuud 2018: ärikasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest 101 tuhat eurot ja puhaskahjum 382 tuhat eurot.

2019. aasta IV kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 70 korterit (12 kuuga kokku 82 korterit). 2018. aasta IV kvartalis müüdi 1 äripind ja 1 hoonestamata kinnistu ning 12 kuuga kokku 12 korterit, 3 äripinda ja 2 hoonestamata kinnistu.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2019. aasta 12 kuuga 2,8 miljoni euro võrra, tasemele 11,5 miljonit eurot 31.12.2019 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2019 seisuga 4,2%, mis on 0,8% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

Arco Varas olid jõulud rohelised. Neljanda kvartali rahasadu oli piisav, et summutada esimese üheksa kuu väikesed numbrid ja tuua kasumisse kogu aasta. Ühelt poolt, aasta vältel tuli kannatada küllalt palju konservatiivsest realismist kantud uudiseid, teiste sõnadega heade uudiste põuda. Meie arendusprotsessid Bulgaarias Iztok Parkside projektis ei olnud piisavalt kiired, mille tagajärjel jäi realiseerimata üle 9 miljoni euro väärtuses kortereid, mille tagajärjel kannatas grupi eelmise aasta kasum. Meil tuleb Iztok realiseerida käimasoleval aastal. Teiselt poolt on Arco Vara neljanda kvartali sooritus näide sellest, kui positiivseid emotsioone võib hea kinnisvaraarendus tuua klientidele, ettevõtte enda tiimile ning aktsionäridele. 

Kodulahe arendus jätkub plaanipäraselt nii ehituse- kui eelmüügitempos. Meil ei ole plaanis kasumimarginaale vähendada ja tänastel eeldustel on mõeldav, et alustame veel sel aastal kahe järgmise kortermaja ehitust. Iztoki arendusprojektis on esimesed kliendid hakanud kortereid ostma, kuigi hoone kasutusloa saamiseni on jäänud, pärast Bulgaaria valitsuse otsust tänavamaade võõrandamiseks Sofia linnale, veel eelduslikult kuni viis kuud. Juhatus on seni eeldades ka eksinud. Uue arendusprojekti ehituse alustamine Sofias, Lozenis on võimalik, juhul kui seda toetab piisav klientide huvi. Klientide huvi tahaksime välja selgitada esimese poolaasta jooksul.

Läbimurdeliseks on ka Madrid Blvd laenulepingu refinantseerimine koos intressimäärade vähendamisega, millele eelnes viimase korteri müük. Madrid Blvd pangalaenu jääk on alla 6 miljoni EUR ning hoone on hakanud toimima täisväärtusliku investeerimisobjektina, mis toodab omanikule kasumit. Jäänud on igapäevased väljakutsed, et hoida hoone täituvust, rentnike rahulolu ja rendimakseid.

Sellega on  2019. aasta edukalt lõpetatud. 2020. aasta eesmärkideks on rõõmustada kliente Tartus Oa tn arendusprojekti väljaehituse ja väljamüügiga (1 967 m2 GSA) aasta lõpus ning Sofias, Iztok Parkside kasutusloa ja korterite väljamüügiga (6 553 m2 GSA) aasta keskpaigaks. Aasta tulemusi peaksid toetama veel Madrid Blvd renditulu ning litsentsitasud. 2021. aasta ja järgmiste aastate tulemused jäävad sõltuma sellest, kuidas Arco Vara realiseerib ehituses oleva Kodulahe kolmanda hoone (3 406 m2 GSA) ning kas alustab 2020. aasta vältel ehitust Sofias Lozenis ja Kodulahes neljanda ja viienda majaga.

Ettevõte on piisavalt kapitaliseeritud, et ülaltoodu ette võtta. Võib ka öelda, et omakapitaliga kokku 13 miljonit EUR on ette võetud maksimum. Juhatus on seejuures teadlik paljude aktsionäride ootusest tõsta edaspidiselt dividendimäärasid, võrreldes aastatel 2014 – 2019 makstud dividendidega.


TEGEVUSTE ARUANNE                      

Grupi müügitulu oli 2019. aasta IV kvartalis 10 887 tuhat eurot (IV kvartal 2018:  1 285 tuhat eurot, sellest 586 tuhat jätkuvatest tegevusvaldkondadest) ja 12 kuuga 13 109 tuhat eurot (12 kuud 2018: 6 632 tuhat eurot, sellest 3 635 tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas IV kvartalis 10 665 tuhat eurot ja 12 kuuga 12 152 tuhat eurot (2018. aasta: IV kvartalis 241 tuhat eurot ja 12 kuuga 2 778 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2019. aasta IV kvartalis oli 159 tuhat eurot ja 12 kuuga 696 tuhat eurot (2018. aasta IV kvartalis 167 tuhat eurot ja 12 kuuga 586 tuhat eurot). 2019. aasta IV kvartalis olid praktiliselt kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.
Grupi ärikasumiks kujunes 2019. aasta IV kvartalis 848 tuhat eurot ja 12 kuuga 388 tuhat eurot, 2018. aasta IV kvartalis oli jätkuvatest tegevusvaldkondadest ärikasum 1 tuhat eurot ja 12 kuuga kasumit 101 tuhat eurot.

2019. aasta IV kvartalis jõudsid lõpule ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis ning võtmed anti kätte 65 korteriomanikule 68st. Vahearuande avaldamise päevaks on müümata 3 korterit ja äripind.

IV kvartalis jätkusid Kodulahe III etapi ehitustööd. Kodulahe kvartali III etapis rajatakse 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. IV-V etapi ühist ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada 2020. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist. Vahearuande avaldamise kuupäevaks oli Kodulahe III etapi hoones eelmüüdud 13 korterit.

2019. aasta IV kvartalis jätkusid ka 4 väiksema kortermaja ehitust Kodukalda projektinime all Oa tänava kinnistutel Tartus. Ehitus peaks plaanide kohaselt lõppema 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise ajaks on eelmüüdud 6 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias algas 2019. aasta IV kvartali lõpus, kuid on suuremas osas planeeritud 2020. aastasse peale kasutusloa saamist. Vahearuande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 10 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Madrid Blvd hoones varasemalt majutusteenuseid osutanud korteritest on aruande avaldamise kuupäevaks 2 eelmüüdud, müümata kortereid ei ole.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud ning 1. etapi ehitaja on välja valitud. Ehitusluba oodatakse 2020. aasta 1. kvartalis. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2020. aasta teises kvartalis, tõenäoliselt jaotatuna väiksemateks etappideks. Arvestades maastiku eripära –  paiknemist mäenõlval – on oodatavaks ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.12.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes  12 kuud 2019 12 kuud 2018 IV kv 2019 IV kv 2018
         
Jätkuvad tegevusvaldkonnad        
Müügitulu enda kinnisvara müügist 12 152 2 778 10 665 241
Müügitulu teenuste müügist 957 857 222 345
Müügitulu kokku 13 109 3 635 10 887 586
         
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -11 295 -2 446 -9 654 -344
Brutokasum 1 814 1 189 1 233 242
         
Muud äritulud 137 135 46 2
Turustuskulud -96 -133 108 -37
Üldhalduskulud -777 -1 224 -239 -387
Muud ärikulud -52 -73 -4 -11
Kahjum varude allahindlusest -76 -21 -76 -21
Kasum tütarettevõtte müügist 0 228 0 213
Ärikasum 950 101 1 068 1
        
Finantstulud- ja kulud -562 -482 -220 -107
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu 388 -381 848 106
Tulumaksukulu 0 -1 0 -1
Puhaskasum (-kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest 388 -382 848 -107
         
Puhaskasum lõpetatud tegevusvaldkondadest 0 -162 0 -77
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 388 -544 848 -184
        
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) 388 -544 848 -184
        
Puhaskasum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
- tava 0,04 -0,04 0,09 -0,01
- lahustatud 0,04 -0,04 0,09 -0,01
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
- tava 0,04 -0,06 0,09 -0,02
- lahustatud 0,04 -0,06 0,09 -0,02

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes  31.12.2019 31.12.2018
     
Raha ja raha ekvivalendid 870 2 327
Finantsinvesteeringud 0 69
Nõuded ja ettemaksed 544 739
Varud 15 807 17 482
Käibevara kokku 17 221 20 617
     
Nõuded ja ettemaksed 0 25
Kinnisvarainvesteeringud 11 051 12 344
Materiaalne põhivara 265 267
Immateriaalne põhivara 217 262
Põhivara kokku 11 533 12 898
VARAD KOKKU 28 754 33 515
     
Laenukohustused 6 416 12 547
Võlad ja saadud ettemaksed 3 135 3 982
Lühiajalised kohustused kokku 9 551 16 529
     
Laenukohustused 5 904 3 985
Pikaajalised kohustused kokku 5 904 3 985
KOHUSTUSED KOKKU 15 455 20 514
     
Aktsiakapital 6 299 6 299
Ülekurss 2 285 2 285
Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011
Muud reservid 245 245
Jaotamata kasum 2 459 2 161
OMAKAPITAL KOKKU 13 299 13 001
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 28 754 33 515


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
E-mail: info@arcovara.com
www.arcovara.com

Manus


AVG 2019 Q4 EST.pdf