English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-26 15:03:32 CEST
Grigeo
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2022 metų 3 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Per 3 2022 m. mėnesius įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, pasiekė 49,9 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 14,8 mln. eurų daugiau nei per 2021 m. 3 mėnesius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 2,8 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 1,0 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2021 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2021 m. 3 mėnesiais sumažėjo 1,2 mln. eurų ir siekė 5,1 mln. eurų.

Per 3 2022 m. mėnesius AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) pardavimai siekė 18,9 mln. eurų ir tai yra 3,4 mln. eurų daugiau nei per 2021 m. 3 mėnesius.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 0,8 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 1,1 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2021 m. laikotarpį.

Bendrovės EBITDA rodiklis pasiekė 1,8 mln. eurų ir, palyginus su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 1,2 mln. eurų.

Ši lentelė pateikia visų šiame pranešime minimų 3 mėnesių rezultatų suvestinę:

Rodiklis, mln. eurųGrupėBendrovė
2022 m.2021 m.Pokytis2022 m.2021 m.Pokytis
Pardavimo apyvarta49,935,142,3%18,915,521,8%
EBITDA5,16,4-19,6%1,83,0-40,2%
Pelnas prieš mokesčius (EBT)2,83,9-26,9%0,81,9-58,5%

Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Grigeo“ 2022 m. 3 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime ir neaudituotose tarpinėse konsoliduotose finansinėse ataskaitose (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 58 01

PriedasGrigeo 2022Q1 tarpine ataskaita.pdf