Avaldatud: 2012-03-27 18:00:00 CEST
Olympic Entertainment Group
Korralise üldkoosoleku kutse

OEG: Olympic Entertainment Group AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse

OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19. aprillil 2012. a algusega kell 10.00 Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's (Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti).

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Aktsiaseltsi 2011. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Eelmiste perioodide kahjumi katmine Aktsiaseltsi kohustusliku reservkapitali arvel;
4. Eelmiste perioodide kahjumi katmine ülekursi arvel;
5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine;
6. Perioodi 01.01.2012. a - 31.12.2012. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine.

Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud:

 

1. Aktsiaseltsi 2011. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2011. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 13 830 017,30 eurot ja eelmiste perioodide kahjum kokku 33 760 113,89 eurot.

 

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2011. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:
2.1. Puhaskasumi suurus: 13 830 017,30 eurot;
2.2. Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa: 0 eurot;
2.3. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 691 500,87 eurot;
2.4. Kasumi kasutamine muuks otstarbeks: 13 138 516,43 euro arvel kaetakse eelmiste perioodide kahjum.

 

3. Eelmiste perioodide kahjumi katmine Aktsiaseltsi kohustusliku reservkapitali arvel

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada eelmiste perioodide kahjumi katmise poolt Aktsiaseltsi kohustusliku reservkapitali arvel alljärgnevalt:
3.1. Aktsiaseltsi kohustusliku reservkapitali suurus on 3 161 872,00 eurot ja eelmiste perioodide kahjum (pärast punktis 2 nimetatud otsuse heakskiitmist) on 20 621 597,46 eurot.
3.2. Kasutada Aktsiaseltsi kohustuslik reservkapital täies ulatuses eelmiste perioodide kahjumi katmiseks.

 

4. Eelmiste perioodide kahjumi katmine ülekursi arvel

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada eelmiste perioodide kahjumi katmise poolt ülekursi arvel alljärgnevalt:
4.1. Aktsiaseltsi ülekursi suurus on 14 534 820,30 eurot ja eelmiste perioodide kahjum (pärast punktides 2 ja 3 nimetatud otsuste heakskiitmist) on 17 459 725,46 eurot.
4.2. Kasutada ülekurss täies ulatuses eelmiste perioodide kahjumi katmiseks.

 

5. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiakapitali vähendamise ettepaneku poolt alljärgnevalt:
5.1. vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kokku 21 186 130,70 euro võrra, summalt 81 717 932,70 eurot summani 60 531 802 eurot;
5.2. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Aktsiaseltsi aktsia arvestuslik väärtus 0,54-lt eurolt 0,40-ne euroni, aktsiate arv jääb samaks (s.o 151 329 505) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on 60 531 802 eurot;
5.3. aktsiakapitali vähendamisel summas 6 053 180,20 eurot väljamakseid ei tehta ja selle summa arvel kaetakse ka eelmiste perioodide kahjum summas 2 924 905,16 eurot (pärast punktides 2-4 nimetatud otsuste heakskiitmist) ning ülejäänud osa summas 3 128 274,04 eurot kantakse eelmiste perioodide kasumi arvele;
5.4. aktsiakapitali vähendamine summas 15 132 950,50 eurot makstakse välja aktsionäridele. Aktsionäridele tehakse väljamaksed seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;
5.5. aktsiakapitali vähendamiseks põhjuseks on asjaolu, et Aktsiaselts peab katma eelmiste perioodide kahjumi summas 2 924 905,16 eurot ja samuti puudub Aktsiaseltsil käesoleval ajal ja lähitulevikus vajadus omada aktsiakapitali praegusel hetkel registreeritud suuruses ning seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka väiksema aktsiakapitali suuruse korral;
5.6. aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04. mai 2012. a kella 23.59 seisuga.

 

6. Perioodi 01.01.2011. a - 31.12.2011. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine

Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:
6.1. Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876).
6.2. AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi 01.01.2012. a - 31.12.2012. a majandusaasta aruannet.
6.3. Aktsiaselts maksab AS-le PricewaterhouseCoopers majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. aprillil 2012. a kell 23.59.

Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 19. aprillil 2012 kell 09.30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti, ning tõlkida vandetõlgi poolt eesti keelde.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09.00 kuni 17.00, hiljemalt 18. aprillil 2012. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com. Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 28. märtsist 2012. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu või telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 04. aprillil 2012. a tööpäeva alguseks (9.00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 16. aprillil 2012. a tööpäeva alguseks (9.00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com