Published: 2020-08-20 15:05:10 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Finanšu informācija

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem.

Neto apgrozījums par periodu 01.01.2020.-30.06.2020. sastāda  333 584 EUR un ir samazinājies par 19,2% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 42 239 EUR.

  Rādītāja nosaukums 30.06.2020. 30.06.2019.
    EUR EUR
1. Neto apgrozījums 333 584 412 635
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (227 600) (297 700)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 105 984 114 935
4. Pārdošanas izmaksas (121 010) (127 477)
5. Administrācijas izmaksas (37 323) (40 231)
6. Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi 15 087 32 035
7. Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas (4 977) (8 045)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (42 239) (28 783)
9. Pārskata gada peļņa/zaudējumi (42 239) (28 783)
10. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu -0,009 -0,006
11. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma -1,18 -1,17

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs
tālr. 67272790
e-pasts: info@rigagold.lv

 


AS_RJR_parskats_30_06_2020_lv.pdf