Avaldatud: 2016-10-25 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2016. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

LHV kvartalikasum kasvas 5,8 miljoni euroni

AS LHV Group teenis 2016. aasta kolmandas kvartalis 5,8 miljonit eurot konsolideeritud kasumit: panga kasum oli sellest 3,7 miljonit, varahalduse kasum 2,2 miljonit ja Leedu äriüksuse kasum 0,2 miljonit eurot.

Grupi kolmanda kvartali kasum oli 0,9 miljoni euro võrra suurem kui teises kvartalis ja 2,4 miljonit eurot suurem kui III kvartalis aasta tagasi. LHV omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 22,6%.

LHV Groupi konsolideeritud laenud kasvasid kvartaliga 9 miljonit eurot (+2%; +38 miljonit eurot II kvartalis) 478 miljoni euroni ja konsolideeritud hoiused kasvasid 69 miljonit eurot (+10%; +27 miljonit eurot II kvartalis) 741 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra (+5%; 294 miljonit eurot II kvartalis) 937 miljoni euroni.

2016. aasta esimese üheksa kuuga on LHV teeninud 14,2 miljonit eurot kasumit, mis on 2,6 miljonit eurot rohkem kui aasta varem (2015. aasta I kvartal sisaldas Soome äri müügi erakorralist tulu). Pank on teeninud üheksa kuuga 10,1 miljonit eurot kasumit, varahaldus 4,3 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,8 miljonit eurot. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus on olnud esimese üheksa kuu jooksul 20,6%.

AS-i LHV Group juhataja Erkki Raasuke selgitas, et ettevõttel on sees hea hoog ning nii panga kui ka varahalduse tulemused on finantsplaanist ees:

„LHV-l õnnestus kolmas kvartal väga hästi. Kasumit toetas klientide kõrge aktiivsus, tugev krediidikvaliteet ja lisandunud tulud seoses Danske Capitali omandamisega.

Panga väga hea hoog on jätkunud juba üle aasta. Kvartaliga kasvas uute klientide hulk 8400 võrra ja pangaklientide koguarv ületas 100 000 piiri.

Panga laenuportfellis kasvasid kolmandas kvartalis enim eraisikutele antud laenud. Ettevõtete laene väljastati aktiivselt, kuid seoses kinnisvaraarenduste hooajalise valmimisega toimus kvartali jooksul ka laenude tagastamine suuremas mahus. Krediidikvaliteet on püsinud tugevana ja laenude allahindluse kulu võrreldes eelmise kvartaliga vähenes.

Klientide hoiustest kasvasid kiiresti nõudmiseni hoiused (+96 miljonit eurot), samal ajal kui tähtajalised hoiused vähenesid (-25 miljonit eurot) viimase viie aasta madalaimale tasemele. LHV Panga hoiuste struktuur on viie aasta jooksul mastaapselt muutunud nõudmiseni hoiuste kasuks. Tänu hoiuste kulu langusele on LHV seesmise raha hinna osas sama konkurentsivõimeline kui teised Eestis teenuseid pakkuvad pangad.

Varahalduse kasumi kiirema kasvu tõi kaasa Danske Capitali omandamine ja ärimahtude kasv. Varahalduse meeskond on teinud väga head tööd kahe äri integreerimisel. Ettevõtete ühendamine jõustus juuli lõpus ja järgmiseks tuleb ühendada sarnaste riskiprofiilidega fondid. Ühinemisjärgne tugev teenustasutulu jätkub aasta lõpuni. Veebruarist jõuab suurenenud ärimahtude mõju klientideni, kui pensionifondidele rakenduvad madalamad haldustasumäärad. See vähendab oluliselt varahalduse tulusid. II pensionisamba aktiivsete klientide arv kasvas III kvartalis 177 000 pensionikogujani.

Mokilizingase kasum oli III kvartalis 0,1 miljonit eurot madalam kui eelmises kvartalis, kuid muutunud regulatsiooni tõttu aeglustunud krediiditoodete müük on Leedus taas kiirenemas. Aasta alguses seatud eesmärkidest jääb Leedu äriüksus maha, kuid kapitali tootlus ei ole kannatanud. III kvartalis alustas Mokilizingas klientidele ka uue krediitkaardi pakkumist. Finantseerimisportfell kasvas kvartali lõpuks 38 miljoni euroni ning selle krediidikvaliteet püsib tugevana.

LHV väljavaated järgnevateks kuudeks on head. Stabiilne krediidikvaliteet, lisanduvad uued kliendid ja head fondide tootlused lubavad oodata senise hoo jätkumist. Loodame lõpetada börsiettevõttena esimese finantsaasta tugevate tulemustega ja kinnitada, et heale tööle on alati nõudlust ja ruumi.“

Kasumiaruanne, EURt  III kv 2016 II kv 2016 9 kuud 2016 9 kuud 2015
   Neto intressitulu 7 696 7 230 21 714 16 863
   Neto teenustasutulu 5 375 4 311 13 339 10 863
   Neto finantstulud 449 1 146 1 794 242
   Muud tegevustulud -17 127 95 36
Tulud kokku 13 503 12 814 36 942 28 004
   Personalikulu -3 048 -3 504 -9 777 -7 963
   Kontorikulud -120 -375 -404 -315
   IT kulud -429 -423 -1 302 -1 001
   Turunduskulud -1 315 -754 -3 174 -2 773
   Muud tegevuskulud -2 244 -2 046 -6 429 -5 067
Kulud kokku -7 156 -7 103 -21 086 -17 119
Ärikasum 6 347 5 711 15 856 10 885
Kasum enne allahindlusi 6 347 5 711 15 856 10 885
   Laenude allahindlus -500 -742 -1 497 -1 332
   Tulumaksukulu -55 -68 -201 -197
   Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum sidusettevõtetelt 0 0 1 2 183
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 5 792 4 900 14 159 11 539
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 0
Puhaskasum 5 792 4 900 14 159 11 539
   Vähemusosaluse osa 447 346 1 240 660

 

Bilanss, EURt  Sept. 2016 Juuni 2016 Sept. 2015
   Raha ja raha ekvivalendid 315 315 236 395 133 802
   Finantsvarad 77 681 103 936 165 658
   Laenud klientidele 483 596 474 452 401 136
   Laenude allahindlus -5 297 -5 152 -4 851
   Nõuded klientide vastu 2 739 1 988 2 590
   Muud varad 11 852 11 563 4 640
Varad kokku 885 886 823 181 702 975
      Nõudmiseni hoiused 578 405 482 075 389 279
      Tähtajalised hoiused 162 551 189 928 200 769
      Saadud laenud 832 914 15 679
   Võlgnevused klientidele 741 788 672 918 605 727
   Muud kohustused 11 372 23 521 10 740
   Allutatud laenud 30 900 30 900 16 650
Kohustused kokku 784 060 727 339 633 117
Omakapital 101 826 95 842 69 858
   sh vähemusosaluse osa 4 481 4 034 2 819
Kohustused ja omakapital kokku 885 886 823 181 702 975

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 250 inimese ja LHV pangateenuseid kasutab üle 100 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 175 000 klienti.

 

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group vaheaaruanne III Q 2016.pdf
LHV Group Q3 2016 Investoresitlus.pdf