Publicēts: 2021-05-14 09:51:42 CEST
HansaMatrix
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2021. gada 1. ceturksni

2021.gada 1.ceturkšņa neauditētais konsolidētais neto apgrozījums sasniedza 5,828 miljoni EUR apmēru, pieaugot par 12% pret 2020. gada 1.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 1,241 miljoni EUR, uz gada bāzes pieaugot par 181%, un periodā uzrādīta neto peļņa 0,045 miljoni EUR apmērā. 1.ceturksnī sasniegta 21,29% EBITDA rentabilitāte un 0,77% tīrās peļņas rentabilitāte.

Rīga, 2021-05-14 09:51 CEST -- 2021. gada 1. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa pārdošanas apjomu 5,828 miljoni EUR, kas ir 12% pieaugums pret 2020. gada 1. ceturksni. 2021. gada 1.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 5% pieaugumu salīdzinot ar 2020. gada 4.ceturksni.

2021. gada 1.ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 1,241 miljoni EUR un uzrādīta peļņa 0,045 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 181% pieaugumu pret iepriekšējā gada 1.ceturksni un 43% pieaugumu pret iepriekšējo – 2020.gada 4.ceturksni. 2021.gada 1.ceturksnī Koncerns uzrāda tīro peļņu 0,045 miljoni EUR apmērā,  salīdzinot ar 2020. gada attiecīgo periodu, kad tika uzrādīti tīrie zaudējum 0.435 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 21,29% rentabilitāti un 0,77% tīrās peļņas rentabilitāti.

2021.gada 1.ceturksnī sasniegtais EBITDA rādītājs un sasniegtā augstā EBITDA marža skaidrojama ar pieaugušo augstas pievienotās vērtības produktu īpatsvaru ražoto produktu grozā pārskata periodā. 2021. gada 1.ceturksnī Koncerns veica patiesās vērtības pārvērtēšanu konvertējamajiem garantijas vērtspapīriem, kas izsniegti saistībā ar Eiropas Investīcijas bankas (EIB) finansējuma līgumu HansaMatrix vidējās svērtās akciju tirgus cenas pieauguma dēļ 2021.gada 1.ceturksnī, kas pārskata periodā samazināja neto peļņu peļņu 0,209 milj. EUR apmērā.

2021. gada sākumā bija vērojama COVID-19 situācijas pasliktināšanās, bet tajā pašā laikā turpinājās pozitīva tirgus tendence - palielināts pieprasījums datu tīklu un medicīnas ierīču sektoros.  2021. gada 1. ceturksnī turpinājās pusvadītāju komponentu deficīts tirgū, kas zināmā mērā kavēja uzņēmējdarbības attīstību pārskata periodā un var ietekmēt ražošanas pasūtījumu izpildes laiku nākamajos 2021. gada ceturkšņos.

HansaMatrix pētniecības un attīstības uzņēmējdarbība tikusi galvenokārt koncentrēta uz pētniecības un attīstības pakalpojumu un ražošanas pakalpojumu sniegšanu asociētajam uzņēmumam Lightspace Technologies, tajā ietilpst arī ražošanas pakalpojumi, kas sniegti citām trešajām personām saistībā ar augsto tehnoloģiju optiskajām ierīcēm optikas un fotonikas sektorā. Sākot ar 2021. gada 1. ceturksni Koncerns pārtrauc atsevišķi ziņot par pētniecības un attīstības ieņēmumiem jo P&A pakalpojumi tiks sniegti papildus pamatbiznesam, ražošanas pakalpojumu sniegšanai elektronikas nozarē, un to apjoms nesastādīs būtisku daļu no kopējiem ieņēmumiem.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2021.gada 31.martā ir sasniegts 23,233 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 3% lielāks nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2020.gada 31.decembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,881 miljoni EUR apmērā un uzrādīti neto zaudējumi – 0,071 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 26% pieaugumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 31.decembrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 16,71% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 31.lappusē.

Pielikumā:

·        HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2021.gada 3 mēnešiem līdz 2021.gada 31.martam

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts:
invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.


HM_report_3m_2021_NASDAQ_LV_2021-05-14.pdf