Avaldatud: 2016-10-20 08:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

Finantsinspektsiooni järelevalveline hinnang kapitalile ja AS-i LHV Group sisemised kapitalieesmärgid

Septembri lõpus esitas Finantsinspektsioon LHV Groupile ja LHV Pangale iga aastase järelevalvelise hinnangu ja täiendava omavahendite nõude (SREP) kapitali adekvaatsuse arvutuses. Võrreldes eelmise aastaga on muutunud täiendava omavahendite nõude koosseis, sest lisaks kogu kapitalinõudele on täpselt välja toodud ka lisakapital esimese taseme põhiomavahendite ja esimese taseme omavahendite osas.

Vastavalt Finantsinspektsiooni otsusele rakendub LHV Groupile konsolideeritud tasemel täiendav omavahendite nõue summas 1,89% (võrrelduna 1,50% 2015. aasta SREP-s), millest vähemalt 0,74% peab olema kaetud esimese taseme põhiomavahenditega ja vähemalt 0,99% kaetud esimese taseme omavahenditega.

19. oktoobril toimunud regulaarsel koosolekul otsustas LHV Groupi nõukogu lähtudes Finantsinspektsiooni hinnangust ning lisades sellele sisemised puhvrid, kehtestada minimaalseks koguomavahendite suhtarvuks 16,19% (senikehtinud 16,20%) ja minimaalseks esimese taseme omavahendite suhtarvuks 13,29% (senikehtinud 12,70%).

Antud suhtarvude komponendite jaotus on järgmine:

Komponent Esimese taseme omavahendite nõue Kogu kapitalinõue
Baasnõue 6,00% 8,00%
Kapitali säilitamise puhver 2,50% 2,50%
Süsteemse riski puhver 1,00% 1,00%
Vastutsükliline kapitali puhver 0,00% 0,00%
Täiendav kapitalinõue (SREP) 0,99% 1,89%
Sisemine riskistsenaariumi puhver 1,60% 1,60%
Sisemine süsteemse riski puhver ja riigipõhiste puhvrite võimalik volatiilsus 1,20% 1,20%
  13,29% 16,19%

 

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee