English
Published: 2018-04-09 14:27:12 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Notice to general meeting

Ordinær generalforsamling den 18. april 2018

Kapitalforeningen Accunia Invest
Ordinær generalforsamling den 18. april 2018

Indkaldelse

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 18. april 2018 kl. 9.00 i Kapitalforeningen Accunia Invest

Generalforsamlingen finder sted hos foreningens investeringsforvaltningsselskab Quenti Asset Management A/S, Amaliegade 6, 1, 1256 København K.

Dagsorden

 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår, eventuelt forslag til anvendelse af årets resultat samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 22, Stk. 5
  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
   Bestyrelsen indstiller, at der for 2017 foretages udlodning som følger:
Afdeling/andelsklasseDKK/EUR per andel
EU CLO Investment Grade DKK5,97 DKK/andel
EU CLO Opportunity KL11 DKK/andel
EU CLO Investment Grade EUR5,99 EUR/andel

Udlodningerne blev gennemført som aconto-udlodninger den 18. januar 2018.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2017 godkendes.

 1. Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen

Bestyrelsen vil fremsætte forslag om ændring af vedtægterne:

Ændring af vedtægternes § 10 om emission og indløsning, hvor begrænsningen på emission til to gange månedligt foreslås fjernet, hvorefter der kan ske daglig emission på afdelingerne (indløsning vil stadig være begrænset til to gange månedligt).

De øvrige vedtægtsændringer vurderes at være af redaktionel karakter.

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer kan findes på foreningens hjemmeside og er vedhæftet denne indkaldelse.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg.

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg som revisor.

 1. Eventuelt

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2017 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med 9. april 2018 samt være tilgængelige på accunia-invest.dk fra samme dato.

København, den 9. april 2018

Bestyrelsen for Kapitalforeningen Accunia Invest

Attachments


ACCINV GF2018 Indkaldelse.pdf
KF Accunia Invest - vedtgter GF2018 MARKUP.pdf