English Lithuanian
Paskelbta: 2022-03-29 14:30:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eilinio visuotinio AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimo sprendimai


AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, 2022 m. kovo 29 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį.
1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ 2021 metų AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį (nuoroda).

2. Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai.
2.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai (nuoroda).

3. Dėl AB „Ignitis grupė“ 2021 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
3.1. Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ 2021 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį (nuoroda).

4. Dėl rezervo AB „Ignitis grupė“ savoms akcijoms įsigyti sudarymo.
4.1. Savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui sudaryti 14 659 965,00 Eur (keturiolika milijonų šeši šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai) rezervą.

5. Dėl 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo.
5.1. Paskirstyti 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelną (nuostolius) (pridedama).

6. Dėl AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo
6.1. Savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo tikslas - AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“ įgytas savas paprastąsias vardines akcijas.
6.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 958 167 vnt. PVA (t. y., lygus sudaromo rezervo savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimui sumai (14 659 965,00 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kainos), kas sudaro apie 1,29 % viso paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus.
6.3. Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas paprastųjų vardinių akcijų - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
6.4. Minimali paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kaina – 15,30 Eur, maksimali paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo kaina – 22,50 Eur.
6.5. Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo, įskaitant:
6.5.1. organizuoti savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda);
6.5.2. nustatyti tvarką, laiką, savų paprastųjų vardinių skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų paprastųjų vardinių įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų;
6.5.3. nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų paprastųjų vardinių įsigijimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone

7. Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo

7.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama).
7.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.

8. Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo.

8.1. Patvirtinti atnaujintą AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės atlygio politiką, atsisakant motyvavimo akcijų opcionais nuostatų (pridedama).

9. Dėl AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės Akcijų suteikimo taisyklių pripažinimo negaliojančiomis
9.1. Pripažinti netekusiomis galios AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisykles, patvirtintas AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. kovo 25 d. sprendimu „Dėl atnaujintų Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo“ (7 punktas).
9.2. Konstatuoti, jog AB „Ignitis grupė“ 2022 m. kovo 29 d. šaukiamam eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimo 9.1 punkte nurodytą sprendimą, visos AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių redakcijos negalioja.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgrupe.lt ir Bendrovės buveinės patalpose, esančiose adresu Laisvės pr. 10, Vilnius, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Papildoma informacija apie paskirtus dividendus

Buvo patvirtintas 0,600 Eur už vieną paprastąją vardinę akciją dividendų, mokamų už 2021 m. antrą pusmetį, dydis. Už ataskaitinį laikotarpį nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Grupės akcininkams bus išmokėta 43 824 308,40 Eur dividendų. Dividendai vienai paprastajai vardinei akcijai galėtų maksimaliai padidėti iki 0,608 Eur, jeigu iki teisės apskaitos dienos gauti dividendus (paprastųjų vardinių akcijų), t. y. 2022 m. balandžio 12 d. (imtinai), įvyktų savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas ir Grupė įsigytų maksimalų leidžiamą paprastųjų vardinių akcijų kiekį, lygų 958 167 vnt. (tuo atveju, jeigu būtų įsigytas mažesnis paprastųjų vardinių akcijų skaičius, dividendai vienai paprastajai vardinei akcijai proporcingai mažėtų). Nepaisant to, dividendams paskirta bendra suma nekistų.

Grupė pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie Grupės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2022 m. balandžio 12 d. pabaigoje (Apskaitos diena), bus Grupės paprastųjų vardinių akcijų savininkai. Dividendai bus išmokėti Grupės akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą 2022 m. balandžio 25 d. Pirmoji diena be teisių (ex-diena), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos Grupės paprastosios vardinės akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d., yra 2022 m. balandžio 11 d.

Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Detalesnė informacija apie dividendų mokėjimo tvarką, įskaitant apmokestinimo gaires, nuo 2022 m. kovo 29 d. bus pateikiama Grupės tinklalapyje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/dividendai.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.ltPriedai2021 metu AB Ignitis grupe pelno nuostoliu paskirstymo projektas.pdf
AB Ignitis grupe imoniu grupes Atlygio politika.pdf
istatai.pdf