English Estonian
Avaldatud: 2024-04-25 16:05:00 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) aktsionäridele korraline üldkoosolek toimus 25. aprillil 2024 algusega kell 14.00 Vanasadama Kruiisiterminalis (Logi 4/2, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 4. aprillil 2024 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/ https://www.ts.ee/investor/borsiteated/  ning ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 18. aprillil 2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul osales kokku 67 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 183 308 771 häält, mis moodustasid 69,70% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loetakse üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Tallinna Sadama aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 183 283 678 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 183 300 926 hääle ehk 99,996% poolthäälega AS Tallinna Sadam 2023. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:
2.1   Kinnitada 2023. aasta majandusaasta kasum 15 882 328 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2023. aasta kasumiga) 47 323 521 eurot.
2.2    Kanda kohustuslikku reservkapitali 446 084 eurot.
2.3.   Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 09.05.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 17.05.2024.

3. ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmete valimine
Pikendada 183 285 496 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee väikeaktsionäride esindajate Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) ning ASi SEB Varahaldus volitusi järgmiseks viieks aastaks.

Nimetamiskomitee on viieliikmeline, sh kaks väikeaktsionäride esindajat ning kolm Eesti Vabariigi (enamusaktsionär) esindajat.
Eesti Vabariigi esindajad nimetamiskomitees on ametikoha põhised ja nendeks on:
a)   Riigi äriühingute nõukogu liikmete määramise nimetamiskomitee esimees Annika Uudelepp;
b)   Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks;
c)   Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets.

Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupanka esindab Tomas Kairys.
ASi SEB Varahaldus esindab Gert Vilms.

4. Nimetamiskomitee liikmetele tasu määramine
Määrata 183 285 968 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu järgmiselt:
4.1.1.   nimetamiskomitee liikmele 200 eurot koosoleku eest;
4.1.2.   nimetamiskomitee esimehele 300 eurot koosoleku eest;
4.1.3.   tasu makstakse koosoleku(te) toimumisele järgneva kuu 10. kuupäevaks;
4.1.4.   riigivaraseaduse § 801 lõike 6 kohaselt ametikohast tulenevatele nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu ei maksta.

5.ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootuste kinnitamine
Kinnitada 183 296 071 hääle ehk 99,99% poolthäälega ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootused üldkoosolekule esitatud kujul.

Tulenevalt riigivaraseaduse § 88 lg 71 ja ASi Tallinna Sadam põhikirja punktist 4.2.5.4 on üldkoosoleku pädevuses ASi Tallinna Sadama omaniku ootuste kehtestamine.

Üldkoosoleku materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/, kuhu lisame ka  üldkoosoleku protokolli hiljemalt 2. mail ja videosalvestuse eesti ja inglise keeles hiljemalt 8. mail.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Andrus Ait

Finantsjuht / juhatuse liige
Tel. +372 526 0735
E-post: a.ait@ts.ee