English Estonian
Avaldatud: 2023-04-27 08:00:46 CEST
Arco Vara
Kvartaliaruanne

2023. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Tromboos kinnisvaraturul on aasta esimese kvartaliga leidnud leevendust, mida kinnitab suurenenud päringute ja tehingute arv võrreldes 2022. aasta IV kvartaliga. Turu tervise paranemise märgid on positiivsed, kuid taastumine ei ole veel sealmaal, et turgu saaks kutsuda aktiivseks. Arco Vara vaatest annab julgustust tarbijakindluse taas paremuse suunas liikumine ning pankade uute kodulaenu tingimuste paindlikkus.

Vastupidiselt kinnisvaraturu jahenemisele on meie ehitusmeeskond ületamas ootusi Kodulahe Rannakalda arenduse ajagraafiku osas. Arco Tarc efektiivsusele tuginedes oleme värskendanud müügitulu- ja kasumiprognoosi 2023. ja 2024. aastaks, kus oodatud kasum 2023. aastaks on tõusnud ligikaudu 2 miljonit eurot. Müügitulu prognoosi jälgides on käesolevaks hetkeks eelmüügilepingutega kaetud 13,1 miljoni euro väärtuses kodusid. Värskendasime ka järgmise majandusaasta prognoosi, milles kajastub oodatav pikenenud müügiperiood Botanica Lozen Residences ja Kuldlehe arendustes.

2023. aasta I kvartalis alustasime ehitustegevusega aadressil Lehiku tee 11, kuhu ehitatakse Kuldlehe butiikelamu koostöös peatöövõtja Combicon OÜ-ga. Viie premium klassi kodu valmimine on planeeritud 12 kuu jooksul ja avaliku müügiga alustati 21. aprillil. Lisainfot arenduse kohta leiab www.kuldlehe.ee.

Botanica Lozen Residences arenduses käib aktiivne ehitustegevus vundamentide, tugimüüride ja trasside osas. Arco Vara Bulgaaria meeskonna ja peatöövõtja peamiseks väljakutseks on ehitusgraafikus püsimine, mida põhjustab keerukas mäenõlvale ehitus. Arco Vara on õppinud Iztok Parkside arenduses toimunust, mistõttu on lepingutesse lisatud pikem puhveraeg hoonete üleandmiseks. Aruande ilmumise hetkeks on esimeses etapis müüdud 1 maja 16-st.

Madrid BLVD müügiprotsessi suuremad väljakutsed on ületatud, mis annab kindlust, et planeeritud lõppakord leiab aset käesoleva aasta II kvartalis. Tehingust laekuv 4,1 miljonit eurot suunatakse elamukinnisvara arendustegevusse nii Eestis kui Bulgaarias.

Grupina jõudsime 2023. aasta I kvartaliga uue tähiseni, kus ületasime varade mahu 40 miljon eurot ning kasvu ootame ka järgmistes kvartalites.  Arco Vara jätkab eesmärgiga jõuda 200 kodu üleandmiseni igal aastal ja meie meeskond ning finantsnäitajad toetavad seda eesmärki.

PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2023. aasta I kvartali müügitulu oli 253 tuhat eurot, mis on 16% vähem kui 2022. aasta I kvartali müügitulu 302 tuhat eurot.

2023. aasta I kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 184 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 291 tuhat eurot. 2022. aasta I kvartalis sai grupp ärikasumit 103 tuhat eurot ja puhaskasumit 16 tuhat eurot.

2023. aasta I kvartalis vormistati grupi poolt arendatavates projektides lõppmüük ühele parkimiskohale. 2022. aasta I kvartalis müüdi 1 maa Lätis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) tõusis 2023. aasta 3 kuuga 3 077 tuhande euro võrra, tasemele 17 739 tuhat eurot 31.03.2023 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2023 seisuga 5,7%, mis on 0,1% võrra madalam võrreldes 31.12.2022 seisuga.

TEGEVUSTE ARUANNE

2023. aasta I kvartalis kortermajasid ei valminud, mistõttu grupi müügitulu oli 253 tuhat eurot (I kvartalis 2022 sama, müügitulu 302 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade rendi- ja haldustulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis 2023. aasta I kvartalis oli 196 tuhat eurot (2022. aasta I kvartalis 203 tuhat eurot). Käesoleva aruande ilmumise ajal olid kõik rendivalmis kontoripinnad välja renditud, samuti olid kõik kaubanduspinnad kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud. 9% kontoripinnast on renoveerimises.

Madridi hoonel on pooleli müügiprotsess, mis prognooside järgi jõuab lõpule 2023. aasta II kvartalis. Hoone müügist ei saada 2023. aastal kasumit ega kahjumit, sest allahindlused kajastati 2022. aastas. Tehing ei kajastu müügitulus, kuna tegemist on kinnisvarainvesteeringu müügiga. Tehingust oodatakse 4,1 miljoni euro väärtuses omakapitali vabanemist.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapi peatöövõtjaks on Arco Vara enda ehitusettevõtte Arco Tarc OÜ. Ehitamises on paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Korterelamud saavad valmis 2023. aasta IV kvartalis. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 45 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõte Aktsiaselts Kolde sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. Projekti esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aastasse.

Kuldlehe projektis käib ehitus. Plaanis on 2023. aastal ehitada 5 koduga avar ja eksklusiivne kobarelamu Piritale. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud. Kogu projekti ehitusaeg on vähemalt 2 aastat. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 1 eelmüüdud.

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes I kvartal 2023I kvartal 2022
   
Müügitulu enda kinnisvara müügist731
Müügitulu teenuste müügist246271
Müügitulu kokku253302
   
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-86-109
Brutokasum167193
   
Muud äritulud22194
Turustuskulud-57-44
Üldhalduskulud-315-239
Muud ärikulud-1-1
Ärikasum/-kahjum-184103
   
Finantskulud-107-87
Kasum/kahjum enne tulumaksu-29116
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum-29116
 

Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum
-29116
   
- tava-0,030,00
- lahustatud-0,030,00


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.03.202331.12.2022
   
Raha ja raha ekvivalendid2 2133 427
Nõuded ja ettemaksed4 1654 387
Varud26 34022 511
Müügiootel kinnisvarainvesteering9 0509 050
Käibevara kokku41 76839 375
   
Nõuded ja ettemaksed1818
Kinnisvarainvesteeringud282
Materiaalne põhivara271284
Immateriaalne põhivara3946
Põhivara kokku330430
VARAD KOKKU42 09839 805
   
Laenukohustused5 2525 255
Võlad ja saadud ettemaksed4 4023 681
Lühiajalised kohustused kokku9 6548 936
   
Laenukohustused14 70012 834
Pikaajalised kohustused kokku14 70012 834
KOHUSTUSED KOKKU24 35421 770
   
Aktsiakapital7 2727 272
Ülekurss3 8353 835
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Jaotamata kasum4 6264 917
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital17 74418 035
OMAKAPITAL KOKKU17 74418 035
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU42 09839 805

 

Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630

www.arcovara.com

ManusedQ1 2023 aruanne auditeerimata.pdf
Q1 2023 ulevaade.pdf