English Estonian
Avaldatud: 2022-03-30 14:02:38 CEST
LHV Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

LHV aktsionäride üldkoosoleku otsused

Täna toimus Tallinnas Hilton Tallinn Park hotellis (Fr. R. Kreutzwaldi 23) AS-i LHV Group (Grupp) aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekut oli võimalik jälgida ka videoülekande teel.

Aktsionäride üldkoosolekul osales kokku 859 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 20 045 968 häält, mis moodustavad 67,12% kõigist aktsiatega määratud häältest. Neist 807 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 13 833 994 häält, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutsega avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 8. märtsil 2022 börsi infosüsteemis ning LHV kodulehel, teade ilmus sama kuupäeva päevalehes Eesti Päevaleht.

Grupi aktsionäride üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Grupi 2021. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolthääli: 20 041 768 häält (99,98% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 178 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 3885  häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 137 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

 1. 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2021. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum 58 309 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja otsustas maksta dividende netosummas 40 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. aprilli 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. aprill 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. aprillil 2022. aastal.

Poolthääli: 20 040 121 häält (99,97% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 3196  häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 2135 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 516 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

 1. 2021. aasta tasustamisaruande kinnitamine

Kinnitada Grupi 2021. aasta tasustamisaruande üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolthääli: 19 932 270 häält (99,43% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 95 674 häält (0,48% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 15 684 häält (0,08% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 2 340 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

 1. Tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada Grupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Poolthääli: 19 823 081 häält (98,89% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 96 197 häält (0,48% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 123 977 häält (0,62% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 2713 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

 1. Tehingu heakskiitmine ja seotud aktsiakapitali suurendamine

Kiita heaks Grupi (kui ostja) ning Luna Peak OÜ, Prudenta OÜ, OÜ Neoinvesteeringud, OÜ Diani EP, Gracile Holding OÜ, HKN OÜ, OÜ UPsale, Leetberg OÜ, Greenlights OÜ ja John Francis McAndrew (kui müüjad) vahel 02.03.2022 allkirjastatud aktsiate ostu-müügileping, mille alusel Grupp omandab 100%-lise osaluse EveryPay AS-is (registrikood 12280690) 8 000 000 EUR eest, lastes müüjatele samaaegselt välja 195 121 Grupi lihtaktsiat hinnaga 41 eurot, kooskõlas viidatud aktsiate ostu-müügilepingus sätestatud muude tingimustega (edaspidi Kavandatav Tehing). Sisuliselt on Kavandatava Tehingu näol tegemist aktsiate vahetustehinguga.

Suurendada Grupi aktsiakapitali uute lihtaktsiate väljalaskmise teel Kavandatava Tehingu lõpuleviimise eesmärgil järgmistel tingimustel:

1) Emiteerida 195 121 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja suurendada aktsiakapitali 195 121 euro ulatuses, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 059 288 eurot. Aktsiad lastakse välja ülekursiga summas 40  eurot.

2) Grupi aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid välistatakse ning aktsiate märkimise õigus antakse EveryPay AS-i (registrikood 12280690) aktsionäridele ehk müüjatele alljärgnevalt:

 • Luna Peak OÜ-l on õigus märkida 15 435 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 632 835 eurot);
 • Prudenta OÜ-l on õigus märkida 37 386 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 532 826 eurot);
 • OÜ-l Neoinvesteeringud on õigus märkida 39 211 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 607 651 eurot);
 • OÜ-l Diani EP on õigus märkida 29 311 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 201 751 eurot);
 • Gracile Holding OÜ-l on õigus märkida 15 591 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 639 231 eurot)
 • HKN OÜ-l on õigus märkida 13 236 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 542 676 eurot);
 • OÜ-l UPsale on õigus märkida 9 355 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 383 555 eurot);
 • Leetberg OÜ-l on õigus märkida 6 231 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 255 471 eurot);
 • Greenlights OÜ-l on õigus märkida 54 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 2 214 eurot);
 • John Francis McAndrew’l on õigus märkida 29 311 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 201 751 eurot).

3) Aktsiate märkimine toimub rahaliste sissemaksetega tasumise teel Grupi pangakontole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

4) Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 01.01.2022 alanud majandusaastast.

Poolthääli: 19 416 355 häält (96,83% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 4506 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 431 232 häält (2,15% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 199 736 häält (1,00% koosolekul esindatud häältest)

 1. Põhikirja muudatuste I kinnitamine

Muuta Grupi põhikirja järgmiselt:

- täiendada punkti 4.1.5 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

„4.1.5. Nõukogu on moodustanud auditikomitee, nomineerimiskomitee ning töötasukomitee ja kehtestanud vastavad töökorrad.“;

- muuta punkti 4.1.6 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

„4.1.6. Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta jooksul suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega järgmiselt:

(a)    2022. aastal kokku kuni 6 (kuue) protsendi  ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest;

(b)    mõlemal, nii 2023. ja 2024. aastal, kord aastas kuni 2 (kahe) protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest“;

- lisada eestikeelsele tekstile ingliskeelne paralleeltõlge ning uus punkt 8.3 alljärgnevas sõnastuses:

„8.3. Eestikeelsete ja ingliskeelsete tingimuste vastuolu korral kohaldatakse eestikeelseid tingimusi“,

ning kinnitada eeltoodud muudatustega Grupi põhikiri arvates üldkoosoleku toimumisest.

Poolthääli: 19 967 323 häält (99,57% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 4601 häält (0,02% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 30 608 häält (0,15% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 51 753 häält (0,26% koosolekul esindatud häältest)

Aktsionäride tähelepanu juhiti asjaolule, et 2022. aastaks põhikirjaga nõukogule antud õigus kapitali suurendada sisaldab lisaks aktsiaoptsiooni programmi kohasele kapitali suurendamise õigusele (kuni kahe protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest) õigust otsustada uute lihtaktsiate emissiooni läbiviimise üle kuni nelja protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest, mis tähendab sisuliselt kuni ühe miljoni uue lihtaktsia väljastamist (vajadus tuleneb Grupi tütarettevõtte LHV UK Limited tegevuse kapitaliseerimisest). Samuti juhiti tähelepanu, et põhikirja muudatused I otsus jõustub pärast selle vastuvõtmist.

 1. Põhikirja muudatuste II kinnitamine ja seotud aktsia nimiväärtuse vähendamine

Muuta Grupi põhikirja punkti 2.2.1, mis kehtestada alljärgnevas sõnastuses:

- „2.2.1.  Aktsiakapital on jagatud 0,1 (null koma ühe) eurose, s.o 10 (kümne) eurosendise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.“ (eestikeelne tekst),

„2.2.1. The share capital has been divided into registered shares with a nominal value of 0.1 (zero point one) euro, i.e., 10 (ten) euro cents.“ (ingliskeelne tekst),

ning kinnitada eeltoodud muudatustega Grupi põhikiri.

Vähendada iga Grupi olemasoleva aktsia nimiväärtust alljärgnevatel tingimustel:

1)     Vähendada Grupi aktsia nimiväärtust 0,9 (null koma üheksa) euro, s.o 90 (üheksakümne) eurosendi võrra, mille tulemusena on ühe Grupi lihtaktsia uus nimiväärtus 0,1 (null koma üks) eurot, s.o 10 (kümme) eurosenti;

2)     Grupi aktsia nimiväärtuse muutmisega ei kaasne Grupi aktsiakapitali suuruse muutust, s.t. Grupi aktsiakapitali suuruseks peale aktsiate nimiväärtuse vähendamist jääb aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurus eurodes.

3)     Aktsia nimiväärtuse muutmise tulemusel muutub Grupi olemasolevate aktsiate arv. Enne aktsia nimiväärtuse muutmist on Grupi aktsiaid kokku aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurusele vastavalt arvestusega, et aktsiakapital on jagatud ühe (1) eurose nimiväärtusega aktsiateks. Peale aktsia nimiväärtuse muutmist on Grupi aktsiaid kokku aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurusele vastavalt arvestusega, aktsiakapital on jagatud 0,1 (null koma ühe) eurose, s.o 10 (kümne) eurosendise nimiväärtusega aktsiateks.

Käesolevas päevakorrapunktis toodud otsused jõustuvad 30.06.2022. aastal.

Poolthääli: 19 967 691 häält (99.55% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 5227 häält (0.03% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 28 637 häält (0.14% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 56 163 häält (0.28% koosolekul esindatud häältest)

 1. Audiitori valimine 2023. aasta majandusaastaks

Nimetada Grupi (sh Grupi konsolideerimisgrupi ettevõtete, v.a LHV UK Ltd) 2023. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning anda Grupi juhatusele õigus vastava audiitoriga sõlmitud lepingu pikendamiseks, sealhulgas audiitori tasustamise korra määramiseks.

Anda Grupi juhatusele õigus omal äranägemisel Grupi tütarettevõtte LHV UK Ltd 2023. aasta majandusaasta audiitori valiku üle otsustamiseks ning audiitori nimetamiseks, audiitori tasustamise korra määramiseks ja audiitoriga vastava lepingu sõlmimiseks ning kõikide vajalike seotud toimingute tegemiseks. Aktsepteerida asjaolu, et LHV UK Ltd 2023. aasta majandusaasta aruande audiitoriks võib nimetada Grupi sama majandusaasta audiitoriks nimetatud audiitorist erineva audiitori.

Poolthääli: 19 904 697 häält (99,30% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 1825  häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 98 178 häält (0,49% % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 41 268 häält (0,21% koosolekul esindatud häältest)

 1. Audiitori valimine 2024.–2028. aasta majandusaastateks

Nimetada Grupi (sh Grupi konsolideerimisgrupi ettevõtete, v.a. LHV UK Ltd) 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

Anda Grupi juhatusele õigus omal äranägemisel Grupi tütarettevõtte LHV UK Ltd 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitori(te) valiku, auditeeritava perioodi üle otsustamiseks ning audiitori(te) nimetamiseks, audiitori(te) tasustamise korra määramiseks ja audiitori(te)ga vastava(te) lepingu(te) sõlmimiseks ning kõikide vajalike seotud toimingute tegemiseks. Aktsepteerida asjaolu, et LHV UK Ltd 2024.–2028. aasta majandusaastate aruannete audiitori(te)ks võib nimetada Grupi audiitoriks nimetatud audiitorist erineva(d) audiitori(d).

Poolthääli: 19 415 910 häält (96,86% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 1345 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 170 669 häält (0,85% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 458 044 häält (2,28% koosolekul esindatud häältest)

 

Kõigi Grupi korralisele üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sh üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2021. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2021. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande, tasustamisaruande, tasustamispõhimõtete, põhikirja uute redaktsioonidega) Grupi veebilehel (https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#30.03.2022), kus tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokoll.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 690 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari seisuga 332 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 145 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 5020786
E-post: priit.rum@lhv.ee