Paskelbta: 2021-10-14 17:06:08 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AUGA group, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. spalio 14 d., sprendimai

2021 m. spalio 14 d.  įvyko AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 151 195 332 akcijų, kurios suteikia 151 195 332 balsų (t. y. 66,48 % visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje

Sprendimas:

1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje pagal 2005 m. liepos 29 d. Lenkijos įstatymo dėl viešo siūlymo, sąlygų, taikomų finansinių priemonių įtraukimui į organizuotą prekybą, ir dėl akcinių bendrovių 91 straipsnio 5 dalį ir 90a straipsnio 1a dalies 1) punktą.

1.2. Nustatyti, kad oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, kaina nustatoma vadovaujantis Lenkijos Respublikos viešų siūlymų įstatymu ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu.

2. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas

Sprendimas:

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą su teise perįgalioti kitą asmenį, po to, kai oficialus siūlymas, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje, bus tinkamai pateiktas ir įgyvendintas ir visos kitos būtinos procedūros pagal taikytinus Lietuvos ir/ar Lenkijos įstatymus bus tinkamai įgyvendintos, atlikti visus būtinus veiksmus ir pateikti visus būtinus dokumentus Varšuvos vertybinių popierių biržoje, Lenkijos finansų priežiūros institucijai ir Lenkijos nacionaliniam vertybinių popierių depozitoriumui dėl sprendimų dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje priėmimo.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje – Konstitucijos pr. 21C Vilnius, (tel. +370 5 233 5340) ir Bendrovės tinklalapyje internete www.auga.lt.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340