Avaldatud: 2013-05-09 17:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

SFG: 2013. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Tallinn, 2013-05-09 17:00 CEST --  

Valikulised finantsnäitajad

Kontserni 2013. aasta I kvartali (võrrelduna 2012. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2013 (võrrelduna 31.12.2012) valikulised finantsnäitajad on järgmised: 

tuhandetes eurodes I kvartal 2013 I kvartal 2012 Muutus
Müügitulu 32 059 29 088 10,2%
EBITDA 4 832 7 452 -34,9%
Aruandeperioodi puhaskasum 3 834 6 132 -37,5%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 3 527 5 333 -33,9%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,09 0,14 -36,0%
tuhandetes eurodes 31.03.2013 31.12.2012 Muutus
Varad kokku 86 221 75 837 13,7%
Käibevarad kokku 64 346 55 847 15,2%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 57 441 51 396 11,8%
Laenukohustused 55 47 17,0%
Raha ja raha ekvivalendid 17 801 16 260 9,5%
Rentaablusanalüüs, % I kvartal 2013 I kvartal 2012 Muutus
Brutokasum 31,8 41,7 -23,8%
EBITDA 15,1 25,5 -41,0%
Puhaskasum 12,0 21,1 -43,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 11,0 18,3 -40,0%
Finantssuhtarvud, % 31.03.2013 31.12.2012 Muutus
ROA 15,4 18,3 -15,8%
ROE 24,2 28,8 -15,9%
Hinna/ kasumi suhe 8,7 7,6 14,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,2 4,6 -8,7%
Likviidsuskordaja 2,4 2,6 -7,7%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 

tuhandetes eurodes 31.03.2013 31.12.2012
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod 17 801 16 260
Ettemaksed 587 243
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 19 597 14 746
Varud 26 361 24 598
Käibevara kokku 64 346 55 847
     
Põhivara    
Pikaajalised nõuded 1 1
Investeeringud sidusettevõtetesse 136 164
Muud investeeringud 529 492
Edasilükkunud tulumaksuvara 259 231
Immateriaalne põhivara 506 443
Kinnisvarainvesteeringud 1 729 1 618
Materiaalne põhivara 18 715 17 041
Põhivara kokku 21 875 19 990
VARAD KOKKU 86 221 75 837
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Laenukohustused 55 47
Võlad tarnijatele ja muud võlad 12 589 11 171
Maksuvõlad 2 861 1 008
Lühiajalised kohustused kokku 15 505 12 226
     
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus 2 280 2 162
Pikaajalised kohustused kokku 2 280 2 162
Kohustused kokku 17 785 14 388
     
Omakapital    
Aktsiakapital 15 760 15 760
Ülekurss 13 822 13 822
Omaaktsiad -20 -20
Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed 50 15
Jaotamata kasum 26 523 20 513
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 57 441 51 396
Mittekontrolliv osalus omakapitalis 10 995 10 053
Omakapital kokku 68 436 61 449
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 86 221 75 837

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes I kvartal 2013 I kvartal 2012
Müügitulu 32 059 29 088
Müüdud toodangu kulu -21 873 -16 959
Brutokasum 10 186 12 129
     
Turustuskulud -4 244 -3 145
Üldhalduskulud -1 658 -1 769
Muud äritulud 308 352
Muud ärikulud -389 -723
Ärikasum 4 203 6 844
     
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest -4 386
Muud finantstulud/(kulud) 257 186
Finantstulud ja -kulud kokku 253 572
     
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest -8 3
Kasum enne tulumaksu 4 448 7 419
     
Tulumaks -1 295 -1 365
Kasum enne kasumit /(kahjumit) rahaliste vahendite netopositsioonist 3 153 6 054
     
Kasum rahaliste vahendite netopositsioonist 681 78
Aruandeperioodi kasum 3 834 6 132
Sealhulgas    
   Emaettevõte omanike osa 3 527 5 333
   Mittekontrolliva osaluse osa 307 799
     
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 0,09 0,14

Ärikeskkond

Silvano Fashion Group on oma tootebrändide portfelliga tunnustatud turuliider naistepesu segmendis nii Venemaal, Valgevenes kui ka Ukrainas, lisaks omab kontsern tugevat positsiooni teistes, vene keele taustaga riikides (sh. Kasahstanis ja Moldovas) ning on ka tunnustatud tegija Balti jaeturul. Kui Ukraina, Balti riikide ja meie muude sihtturgude jaetarbimine kasvab, siis Venemaal ja Valgevenes on tunda olulisemalt ettevaatlikumat majanduskliimat. Mõlemas nimetatud riigis on keskpangad ajama hakanud konservatiivsemat rahapoliitikat – Venemaal eesmärgiga tasakaalustada kapitali väljavoolust ja ekspordi-impordi vahekorrast tulenevat maksebilansi halvenemist, Valgevenes eesmärgiga rahustada inflatsioonitempot ning alandada finantseerimiskulusid eraisikutele ja ettevõtetele. Kokkuvõtteks, ülalkirjeldatu annab meile signaali meie klientide konservatiivsemast ostukäitumisest aasta ülejäänud kolmeks kvartaliks.

2013. aasta I kvartalis kasvas uute kaupluste avamise netoarv (sisaldades nii uusi avamisi kui ka poodide sulgemisi tingituna asukohamuutustest) Milavitsa kaubamärgi all 15 võrra ning Lauma Lingerie kaubamärgi all 1 võrra. Seeläbi opereeris kontsern kvartali lõpus otse ja frantsiisipartnerite vahendusel kokku 598 kauplust, s.o. 16 kauplust enam võrreldes 2012. aasta lõpuga. Kvartali lõpuks opereerisid kontserni frantsiisipartnerid kontserni kaubamärkide all tegutsevate kauplusi enam kui 20-s erinevas riigis.

Meie põhiturg – Venemaa – nii kogukäibe kui ka kaupluste arvu poolest (356 kauplust kokku) näitas 19 644 tuhande euro suurest käivet 2013. aasta I kvartalis võrreldes 18 609 tuhande euroga 2012. aasta I kvartalis. Venemaa majandusministeeriumi andmetel kasvas riigi SKP I kvartalis 1,1% võrra. 2013. aasta SKP kasvu konsensushinnang on 3,6%. Vaadates tulevikku, komplitseeritum ligipääs laenudele, kõrgemad intressimäärad ning pankade läbimõeldum krediidipoliitika viitavad nõrgemale tarbijate kulutuste määrale.

Valgevenes opereerib kontsern otse ja frantsiisipartnerite vahendusel kokku 54 kauplust. Kontserni müük Valgevenes moodustas 2013. aasta I kvartalis 7 434 tuhat eurot võrreldes 6 594 tuhande euroga 2012. aasta I kvartalis. Valgevene I kvartali SKP kasv ulatus 3,5%-ni, samas kui tarbijahinnaindeks kasvas 5,4% võrra.

Ukraina tundub olevat üle saanud majandussurutisest, eriti puudutab see eratarbimist. Võttes arvesse 88 kauplusega frantsiisikaupluste võrku ning märkimisväärse osakaaluga hulgimüüki, genereeris kontsern I kvartalis 2013 kogumüügi 2 109 tuhat eurot võrrelduna 1 574 tuhande euroga aasta tagasi. SKP’s mõõdetuna moodustas Ukraina majanduskasv I kvartalis 0,5%.

Balti riikide majandustel läheb jätkuvalt hästi. Swedbank’i analüüsile tuginedes ületab 3 Balti riigi majanduskasv Euroopa Liidu keskmist, Eesti, Läti ja Leedu vastavad SKP kasvuprognoosid on 3,3%, 4,3% ja 4,0%. Kontsern opereerib regioonis otse ja frantsiisipartnerite vahendusel kokku 39 kauplusega. Kontserni kogumüük Balti riikides I kvartalis 2013 moodustas 584 tuhat eurot võrreldes 524 tuhande euroga eelmise aasta I kvartalis.

Majandustulemused

Devalvatsiooni positiivne mõju kuludele on kadunud seoses kasvanud kulutustega tööjõule, allhankijatele ja kommunaalteenustele ning mõningal määral ka Valgevenest hangitud materjalidele. Kontsern rakendab aruandluses hüperinflatsiooni mõju Valgevenes toimunud majandustegevusele vastavalt IAS 29 standardile.

Kontserni 2013. aasta I kvartali käive moodustas 32 059 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,2%. Hulgimüügi kogukäive kasvas 8,3% võrra ja jaemüügi käive 22,1% võrra.

Kontserni brutorentaablus 2013. aasta I kvartaliga vähenes ja moodustas 31,8%, eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 41,7%. 2013. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum ulatus 4 203 tuhande euroni võrreldes 2012. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 6 844 tuhat eurot. Konsolideeritud ärikasumi rentaablus oli 13,1% (2012. a I kvartal:  23,5%). 2013. aasta I kvartali konsolideeritud finantstulud ja -kulud moodustasid kokku  253  tuhat eurot, 2012. aasta I kvartali võrreldav number oli  572 tuhat eurot.

Emaettevõtte omanike osa 2013. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskasumist ulatus 3 527 tuhande euroni, 2012. aasta I  kvartali vastav näitaja oli 5 333 tuhat eurot; emaettevõtte omanike osa puhasrentaablusest oli 11% (2012. aasta I kvartal: 18,3%).

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2013 ulatus konsolideeritud varade maht 86 221 tuhande euroni, seega võrreldes seisuga 31. detsember 2012 moodustas kasv 13,7%.

Võrreldes 31. detsembriga 2012 kasvasid nõuded ostjate vastu 4 851 tuhande euro võrra ja moodustasid 2013. aasta 31. märtsi seisuga 19 597 tuhat eurot. Varude saldo kasvas 1 763 tuhande euro võrra moodustades 2013. aasta 31. märtsi  seisuga 26 361 tuhat eurot. Ostjate tasumata arvete ja varude saldo kasv vastas ärivaldkonna hooajatrendile.

Emaettevõtte omanike osa omakapitalis 6 045 tuhande euro võrra ulatudes 2013. aasta 31. märtsi seisuga 57 441 tuhande euroni.

Lühiajalised kohustused suurenesid 2013. aasta I kvartalis 3 279 tuhande euro võrra. Lühi- ja pikaajalised laenukohustused suurenesid 8 tuhande euro võrra ulatudes 2013. aasta 31. märtsi seisuga 55 tuhande euroni (on seotud OAO Junonaga).

Müügi struktuur

Müük turgude lõikes

tuhandetes eurodes I kvartal 2013 I kvartal 2012 Muutus   I kvartal 2013
% käibest
I kvartal 2012
% käibest
Venemaa 19 644 18 609 1 035   61,3% 64,0%
Valgevene 7 434 6 594 840   23,2% 22,7%
Ukraina 2 109 1 574 535   6,6% 5,4%
Balti riigid 584 524 60   1,8% 1,8%
Muud turud 2 288 1 787 501   7,1% 6,1%
Kokku 32 059 29 088 2 971   100,0% 100,0%

Enamus 2013. aasta I kvartali müügist on seotud Venemaaga, s.o 19 644 tuhat eurot, mis moodustas 61,3% kogukäibest. Müügimahult järgmine piirkond oli Valgevene, kus käive ulatus 7 434 tuhande euroni, mis moodustas 23,2% kogukäibest (nii jae- kui ka hulgimüük kokku). Muude turgude kogumüügist (2 288 tuhat eurot) peamise osa moodustas müük Kasahstanis ja Moldovas. 

Müük ärisegmentide lõikes

tuhandetes eurodes I kvartal 2013 I kvartal 2012 Muutus   I kvartal 2013
% käibest
I kvartal 2012
% käibest
Hulgimüük 26 937 24 874 2 063   84,0% 85,5%
Jaemüük 5 035 4 123 912   15,7% 14,2%
Muud tegevusvaldkonnad 87 91 -4   0,3% 0,3%
Kokku 32 059 29 088 2 971   100,0% 100,0%

2013. aasta I kvartali hulgimüügi tulu ulatus 26 937 tuhande euroni, mis moodustas 84% kontserni kogu müügitulust (2012. aasta  I kvartal: 85,5%). Peamised hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Ukraina, Valgevene, Kasahstan ja Moldova.

Kontserni 2013. aasta I kvartali naistepesu jaemüügikäive moodustas kokku 5 035 tuhat eurot, seega võrreldes eelmise aastaga oli tõus 22,1%.

31. märtsi 2013.a seisuga tegutses Milavitsa ja Lauma Lingerie kaubamärkide all kokku 598 kauplust. Kontserni oma jaemüügiketid tegutsesid Valgevenes ja Lätis. 2013. aasta I kvartali  lõpu seisuga opereeris kontsern 58 kauplusega. 2013. aasta 31. märtsi seisuga tegutses Milavitsa tootemargi all 512 kauplust, mida haldasid Milavitsa äripartnerid Venemaal,  Ukrainas, Moldovas, Kasahstanis, Usbekistanis, Kõrgõzstanis, Lätis, Aserbaidžaanis, Armeenias, Saksamaal, Lõuna-Aafrikas, Leedus, Eestis, Gruusias, Araabia Ühendemiraatides, Iraanis, Sloveenias,  Belgias ja Itaalias. I kvartalis kasvas kaupluste arv 16 võrra. Lisaks sellele tegutses 2013. aasta 31. märtsi seisuga ka 33 Lauma Lingerie kauplust, mida haldasid Lauma Lingerie äripartnerid Leedus, Lätis, Eestis, Valgevenes ja Albaanias. Lauma Lingerie puhul kontsern ootab lähitulevikus uute kaupluste avamist Venemaal.

Investeeringud

Kontserni 2013. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse moodustas 1 069 tuhat eurot. Põhiosa investeeringutest tehti tootmise efektiivsuse säilitamiseks ning tootmis- ja logistiliste võimsuste suurendamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2013. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 3 215 töötajat, neist 382 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades.

Kontserni 2013. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 6 506 tuhat eurot. Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 167 tuhat eurot.

 

         Aleksei Kadõrko
         Finantsdirektor
         6845 000
         aleksei.kadorko@silvanofashion.com


SFG 1 kvartali 2013 vahearuanne EST.pdf