English Estonian
Avaldatud: 2022-08-10 07:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2022 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused

II kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 30 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 15 miljonit eurot (+38%) ja kasum 5,1 miljonit eurot (+205%). Poolaasta kokkuvõttes oli müügitulu 57 mln eurot (+16%), korrigeeritud EBITDA 16 miljonit eurot (+31%) ja kasum 12 miljonit eurot (+44%).

Kontserni tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia piirangute kaotamine ja kaubamahtude jätkuv langus. Piirangute kaotamise ja reisijate kindlustunde suurenemise mõjul kasvas reisijate arv kuue kuuga ligi kolm korda, seda eelkõige Helsingi liinil. Kaubamahtude languse taga on eelkõige puistlasti ja vedellasti mahtude kolmandat kvartalit järjest kestev langus. Väga head tõusu näitasid samas ro-ro ja konteinerkaubad. Laevanduses toetasid tugevat teist kvartalit kasvava nõudluse põhised Regula lisareisid ja Botnica prahtimine eelmise aastaga samal tasemel.

Tallinna Sadama juhatuse esimehel Valdo Kalmul on hea meel, et vaatamata keerulistele oludele maksis ettevõte dividendi dividendipoliitikas lubatud ulatuses. „Jätkasime planeeritud investeeringutega ja tulevikuäri kindlustamiseks otsustasime investeerida Paldiski lõunasadamasse rajades uue kai tuuleparkide ehitamiseks ja teenindamiseks,“ ütles Kalm.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

  II kv II kv +/– 6 kuud 6 kuud +/–
  2022 2021 % 2022 2021 %
Müügitulu 30,4 24,3 25,2 57,1 49,3 16,0
Korrigeeritud EBITDA 15,4 11,1 38,2 28,9 24,2 19,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal 50,7% 45,9% 4,8 50,5% 49,0% 1,5
Ärikasum 9,1 5,2 74,6 16,3 12,4 31,3
Tulumaks –4,1 –3,3 25,5 –4,1 –3,3 25,5
Perioodi kasum/-kahjum 5,1 1,7 205,4 12,3 8,5 44,1
Investeeringud 4,3 4,3 –0,5 9,0 7,9 13,1


  30.06.2022 31.12.2021 +/–
Varade maht 618,6 629,5 –1,7%
Intressi kandvad võlakohustused 199,9 203,3 –1,7%
Muud kohustused 51,0 45,3 12,6%
Omakapital 367,6 380,9 –3,5%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

  • Investeerimisotsus Paldiski Lõunasadamasse tuuleparkide teenindamiseks uue kai rajamiseks
  • Ro-ro kaupade rekordiline maht (3,5 mln tonni 6 kuuga)
  • Lõppes kohtuvaidlus Worldwide Cargo Establishment leppetrahvi osas
  • Transpordiamet tellib 2022 suveperioodil Virtsu-Kuivastu liinil kuni 536 lisareisi parvlaevaga Regula
  • Aktsionärid hääletasid üldkoosoleku otsuseid 5.-25.04.2022, sh valiti uus nõukogu
  • AS Tallinna Sadam maksis 12.05.2022 aktsionäridele 2021. aasta eest dividende 0,097 eurot aktsia kohta kokku summas 25,5 mln eurot (100% eelmise aasta kasumist).
  • AS Tallinna Sadam ja Gdynia sadam (Poola) sõlmisid ühiste kavatsuste protokolli vesiniku kasutamise võimaluste loomiseks

Müügitulu
Müügitulu kasvas 2022. aasta 6 kuuga 7,9 mln eurot (+16,0%) 57,1 mln euroni. Kasvu panustas eelkõige müügitulude suurenemine 25,2% teises kvartalis, mis omakorda oli toetatud reisijate arvu kasvust ja suurematest tuludest ka mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest. Kasvasid kõik tululiigid, enim reisijatasude tulu (+163%), kasutusrendi tulu (+14%), laevatasude tulu (+12%) ja üleveoteenuse tulu (+10%).
Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 6 kuuga 57% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning laevatasude kasvuga. Kasvas ka renditulu (+0,46 mln eurot) tulenevalt uute pindade kasutusele võtmisest ja elektrienergia müügitulu. II kvartalis kasvas müügitulu võrreldes aasta varasemaga 88% 10,7 mln euroni.
Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu jäi samale tasemele aasta varasemaga (+0,6%). Laevatasud tegid läbi languse (–0,5 mln eurot) seoses mahukaupade langusega (puist- ja vedellast). Laevatasude langust kompenseeris kaubatasude kasv (+0,3 mln eurot) seoses kaubamahu struktuuri muutusega, renditulu kasv (+0,2 mln eurot) seoses tasumäärade muudatustega ja elektrienergia müügitulu suurenemine (+0,3 mln eurot). II kvartali võrdluses kasvas kaubasadamate segmendi müügitulu 32 tuh eurot.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 6 kuuga 1,6 mln eurot (+10,9%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kui ka reiside arvu kasvust. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 1,0 mln eurot (+12,8%).
Muu segmendi müügitulu kasvas 2%, II kvartalis kasvas müügitulu 3,9%. Müügitulude kasvu toetas lepingulise tasu muutus tulenevalt Eesti tarbijahinnaindeksi tõusust.

EBITDA
Korrigeeritud EBITDA kasvas I poolaastal 4,7 mln euro võrra (+19,5%) 28,9 mln euroni. Suurima panuse EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+4,5 mln eurot) ja reisiparvlaevad (+0,7 mln eurot). II kvartalis tõusis EBITDA võrreldes eelmise aastaga 4,3 mln eurot (+38,2%) ehk kogu poolaasta EBITDA kasvust 90% tehti II kvartalis. Korrigeeritud EBITDA marginaal kasvas I poolaastal 49,0%-lt 50,5%-le ja II kvartalis tõusis marginaal 45,9%-lt 50,7%-le.

Kasum
6 kuu kasum 12,3 mln eurot oli eelmise aasta tulemusest 3,8 mln eurot parem (+44,1%), tulumaksueelne kasum kasvas 4,6 mln eurot (+39%). II kvartali kasum oli 5,1 mln eurot (+3,4 mln) eurot, tulumaksueelne kasum kasvas 4,2 mln eurot.

Investeeringud
2022. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 9,0 mln eurot, mis oli 1,0 mln eurot enam kui aasta varem. I poolaasta investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise, laevade teenindusseadmete uuendamisega ja kaldakindlustuse rekonstrueerimise ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega. II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,3 mln eurot (2021. aasta II kvartalis samuti 4,3 mln eurot).

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes 30.06.2022 31.12.2021
VARAD   
   
Käibevara   
Raha ja raha ekvivalendid 31 110 34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 453 14 151
Lepingulised varad 575 0
Varud 565 399
Käibevara kokku 41 703 49 390
   
Põhivara   
Investeeringud sidusettevõtetesse 1 881 1 559
Muud pikaajalised nõuded 896 896
Materiaalne põhivara 572 082 575 563
Immateriaalne põhivara 2 042 2 130
Põhivara kokku 576 901 580 148
Varad kokku 618 604 629 538
KOHUSTISED   
   
Lühiajalised kohustised 15 916 15 916
Võlakohustised 958 1 572
Eraldised 1 665 1 223
Sihtfinantseerimine 829 890
Maksuvõlad 12 953 10 291
Võlad tarnijatele ja muud võlad 3 551 57
Lepingulised kohustised 35 872 29 949
Lühiajalised kohustised kokku 15 916 15 916
   
Pikaajalised kohustised   
Võlakohustised 184 015 187 398
Sihtfinantseerimine 29 741 29 835
Muud  võlad 552 652
Lepingulised kohustised 788 809
Pikaajalised kohustised kokku 215 096 218 694
Kohustised kokku 250 968 248 643
   
OMAKAPITAL   
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 22 115 21 271
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 25 791 26 534
Perioodi kasum 12 252 25 612
Omakapital kokku 367 636 380 895
Kohustised ja omakapital kokku 618 604 629 538

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

       
tuhandetes eurodes  II kv 2022 II kv 2021 6 kuud 2022 6 kuud 2021
     
Müügitulu 30 363 24 260 57 135 49 248
Muud tulud 434 335 728 659
Tegevuskulud –9 841 –8 070 –18 504 –15 372
Tööjõukulud –5 554 –5 100 –10 325 –9 744
Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 225 –6 076 –12 512 –12 098
Muud kulud –66 –130 –194 –254
Ärikasum 9 111 5 219 16 328 12 439
     
Finantstulud ja -kulud     
Finantstulud 34 27 63 37
Finantskulud –323 –365 –605 –741
Finantstulud ja -kulud kokku –289 –338 –542 –704
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
350 52 577 41
Kasum enne tulumaksustamist 9 172 4 933 16 363 11 776
     
Tulumaks –4 111 –3 275 –4 111 –3 275
Perioodi kasum 5 061 1 658 12 252 8 501
Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist 5 061 1 658 12 252 8 501
         
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,02 0,01 0,05 0,03
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,02 0,01 0,05 0,03

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

    
tuhandetes eurodes 6 kuud 2022 6 kuud 2021
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 67 852 55 753
Muude tulude eest laekunud raha 71 34
Maksed tarnijatele –23 580 –19 123
Maksed töötajatele ja töötajate eest –9 664 –9 064
Maksed muude kulude eest –238 –271
Makstud tulumaks dividendidelt –4 335 0
Äritegevusest laekunud raha 30 106 27 329
   
Materiaalse põhivara soetamine –9 618 –9 255
Immateriaalse põhivara soetamine –261 –426
Materiaalse põhivara müük 77 263
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 4 954 0
Saadud dividendid 255 0
Saadud intressid 2 1
Investeerimistegevuses kasutatud raha –4 591 –9 417
   
Saadud laenude tagasimaksed –3 383 –3 383
Makstud dividendid –25 287 –20 082
Makstud intressid –570 –734
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –5 –1
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha –29 245 –24 200
RAHAVOOG KOKKU –3730 –6288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 34 840 26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus –3730 –6288
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 31 110 20 391


 

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusedTallinna Sadam Financial Results Q2 2022 Data.xlsx
Tallinna Sadam Q2 2022 EST.pdf
Tallinna Sadam Q2 2022 presentation.pdf