Icelandic
Birt: 2021-11-25 14:00:00 CET
Reykjavíkurborg
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Reykjavíkurborg – Árshlutareikningur janúar – september 2021

Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar - september 2021 var afgreiddur í borgarráði í dag, fimmtudaginn 25. nóvember.

Rekstrarniðurstaða A-hluta var neikvæð um 5.077 mkr. en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 7.121 mkr. á tímabilinu. Niðurstaðan er því 2.044 mkr. betri en gert var ráð fyrir.  Frávik frá áætlun skýrist einkum af því að útsvarstekjur voru um 4.819 mkr. yfir áætlun en launaútgjöld voru 3.743 mkr. yfir fjárheimildum sem að hluta til má rekja til aðgerða sem grípa hefur þurft til í rekstri vegna Covid-19. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var neikvæð um 5.308 mkr. eða 1.527 mkr. betri en áætlun gerði ráð.

Rekstrarniðurstaða A- og B-hluta Reykjavíkurborgar var jákvæð um 15.528 mkr. en áætlanir gerðu ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu um 1.339 mkr. Rekstrarniðurstaðan er því 16.867 mkr. betri en gert var ráð fyrir.  Betri rekstrarniðurstöðu má einkum rekja til matsbreytinga fjárfestingaeigna hjá Félagsbústöðum og áhrifa hækkaðs álverðs frá áramótum hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði var jákvæð um 11.747 mkr. sem er 4.013 mkr. betri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir. Heildareignir A- og B-hluta samkvæmt samanteknum efnahagsreikningi námu í lok september 757.675 mkr., heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 402.394 mkr. og eigið fé var 355.281 mkr. en þar af var hlutdeild meðeigenda 13.027 mkr. Eiginfjárhlutfallið er nú 46,9% en var 47,0% um síðustu áramót.

Í samræmi við breytingar á reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga, sem tóku gildi 1. janúar 2021, eru gerðar breytingar á framsetningu samantekinna reikningsskila borgarinnar. Reikningsskil byggðasamlaga og sameignarfélaga í meirihlutaeign Reykjavíkurborgar eru í þessum árshlutareikningi færð inn í samantekin reikningsskil Reykjavíkurborgar miðað við hlutfallslega ábyrgð borgarinnar. Áður voru reikningsskil þessara byggðasamlaga og sameignarfélaga að fullu færð inn í samantekin reikningsskil Reykjavíkurborgar. Breytingin hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu en veltutölur lækka. Áhrifin á samantekinn efnahagsreikning eru að heildareignir og heildarskuldir lækka þar sem áður voru heildareignir og heildarskuldir ofangreindra félaga færðar að fullu inn í samantekinn efnahagsreikning. Eigið fé samtals lækkar sem nemur hlutdeild minnihluta í eigin fé dótturfélaga ofangreindra félaga. Samanburðarfjárhæðum hefur verið breytt til samræmis við breytta framsetningu.

Útbreiðsla Covid-19 faraldursins og áhrif á heimsvísu eru fordæmalaus og hafa haft mikil fjárhagsleg áhrif á Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg hefur sett fram og endurskoðað með reglubundnum hætti sviðsmyndagreiningar um þróun efnahagsmála sem er liður í virkri áhættustýringu borgarinnar. Fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar er sterk og borgin hefur fjárhagslegan styrk til þess að taka á sig veruleg áföll vegna afleiðinga faraldursins. Samkvæmt breytingu á sveitarstjórnarlögum er sveitarstjórn heimilt að víkja frá skilyrðum 1. og 2. töluliðar 2. mgr. 64 gr. við stjórn sveitarfélagsins árin 2020-2025. Þessi skilyrði varða jafnvægis- og skuldareglu sveitarfélaga.

Reykjavík, 25. nóvember 2021.

Nánari upplýsingar veitir
Halldóra Káradóttir
sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs
halldora.karadottir@reykjavik.is

ViðhengiArshlutareikningur Reykjavikurborgar 30.9.2021.pdf
Skyrsla fjarmala- og ahttustyringarsvis januar-september 2021.pdf