English Lithuanian
Paskelbta: 2022-04-20 15:16:41 CEST
Amber Grid
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2022 m. balandžio 20 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

1. AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas
Išklausytas 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas (1 priedas).

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2021 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito ir konsoliduotojo metinio pranešimo
Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada dėl AB „Amber Grid“ 2021 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito ir konsoliduotojo metinio pranešimo (1 priedas).

3. AB „Amber Grid“ 2021 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtintas AB „Amber Grid“ 2021 m. atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (1 priedas).

4. Dėl paramos skyrimo
Atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną skirta 166 000 Eur lėšų paramai.

5. AB „Amber Grid“ 2021 m. pelno paskirstymo tvirtinimas
Patvirtintas 2021 m. AB „Amber Grid“ pelno paskirstymas (2 priedas).

6. Dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2021 m. atlygio ataskaitai
Pritarta AB „Amber Grid“ 2021 m. atlygio ataskaitai, kuri yra AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

7. Valdybos narių atšaukimas
Nuspręsta nuo 2022 m. balandžio 20 d. atšaukti Algirdą Juozaponį ir Renatą Damanskytę - Rekašienę iš AB „Amber Grid“ valdybos narių.

8. Valdybos narių išrinkimas
Nuspręsta nuo 2022 m. balandžio 20 d. į AB „Amber Grid“ valdybą, iki jos kadencijos pabaigos, išrinkti:
8.1. Vytautą Bitiną, nominuojamą patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“;
8.2. Dalių Svetulevičių, nominuojamą patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“;
8.3. Karolį Švaikauską, valstybės tarnautoją.

9. Dėl valdybos veiklos sąlygų nustatymo
9.1. Nustatyta, kad patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ ir valstybės deleguotiems valdybos nariams atlygis nėra mokamas;
9.2. Patvirtintos atnaujintos standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje (3 priedas);
9.3. AB „Amber Grid“ generalinis direktorius įgaliotas ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos AB „Amber Grid“ vardu su visais AB „Amber Grid“ valdybos nariais pasirašyti šiuo valdybos sprendimu patvirtintą standartinę sutartį dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje.

10. Dėl įgaliojimų AB „Amber Grid“ generaliniam direktoriui suteikimo
AB „Amber Grid“ generalinis direktorius įgaliotas (su teise perįgalioti) pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių atšaukimą ir naujų valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Pridedama:
1. AB „Amber Grid“ 2021 m. konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotasis metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada;
2. AB „Amber Grid“ 2021 m. pelno paskirstymas;
3. Standartinės sutarties sąlygos dėl valdybos nario veiklos AB „Amber Grid“ valdyboje.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt

Priedai2 Priedas Amber Grid 2021 metu pelno paskirstymas.pdf
3 priedas Standartines sutarties salygos del valdybos nario veiklos AB Amber Grid.docx
1 priedas Amber Grid 2021metu konsoliduotasis metinis pranesimas.zip