English Lithuanian
Paskelbta: 2017-05-23 12:19:59 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie AB East West Agro neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

Kaunas, Lietuva, 2017-05-23 12:19 CEST -- AB „East West Agro“, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo data, laikas: 2017 m. birželio 15 d. 10 val.

Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva.

Akcininkų registracijos pradžia: 2017 m. birželio 15 d. 9.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2017 m. birželio 15 d. 9.55 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.            Bendrovės 2017 m. kovo 27 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dalies dėl pelno (nuostolio) už 2016 m. paskirstymo pakeitimas;

2.            Bendrovės savų akcijų supirkimas;

3.            Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2017 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.

Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2017 m. birželio 8 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena: 2017 m. birželio 29 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu a.rimkus@ewa.lt. Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu a.rimkus@ewa.lt. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu a.rimkus@ewa.lt ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu a.rimkus@ewa.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu arba pristatytas į Bendrovę adresu: Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 625 000 akcijų. Bendrovės akcijų, kurių ISIN kodas LT0000132060.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai ir visa kita informacija, kuri turi būti pateikta Susirinkimui, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje www.ewa.lt skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 698 76137.

 

PRIDEDAMA:

 

1)            Susirinkimo sprendimų projektai;

2)            Susirinkimo balsavimo biuletenis.

         Aurelijus Rimkus
         AB „East West Agro“ valdybos narys
         tel. +370 698 76137, el. pastas a.rimkus@ewa.lt


neeilinio visuotinio akcininko susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis.pdf
neeilinio visuotinio akcininku susirinkimo sprendimu projektai.pdf