English Latvian
Publicēts: 2022-11-22 16:01:29 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces lēmumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2022.gada 6.decembrī, lēmumu projekti un balsojuma veidlapa

Riga, 2022-11-22 16:01 CET --  

 

1.  Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2021./2022. finanšu gada darbības rezultātiem.

2.  2021./2022. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2021./2022. finanšu gadu.

Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2021./2022. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2021./2022. finanšu gadu.

3. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.

Lēmums:

(1) Izmaksāt dividendēs uzkrāto peļņu 0,68 EUR (sešdesmit astoņi centi) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 2 019 722.40 EUR (divi miljoni deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi eiro un 40 centi) apmērā;

  • Ieraksta datums ir 2022. gada 20. decembris;
  • Izmaksu datums ir 2021. gada 21. decembris;
  • Ex-datums ir 2022.gada 19. decembris.

(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 7 187 954.60 EUR (septiņi miljoni viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņsimt piecdesmit četri eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2022./2023. finanšu gadam.

Lēmums: Par sabiedrības revidentu 2022./2023. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2022./2023. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 13 500 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana.

Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2021./2022 gadu.

 

 

Par SAF Tehnika:

AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmums “SAF North America”. Uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
         zane.jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com


SAF_Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN.docx