Avaldatud: 2021-06-17 09:25:50 CEST
UPP & CO Kauno 53
First North'i teade

VÕLAKIRJA ERITINGIMUSTE MUUTMINE

25. mail 2021. a. taotles UPP & CO Kauno 53 OÜ (Emitent) Investoritelt nõusolekut võlakirjaprogrammi “Terms and Conditions of UPP & CO Kauno 53 OÜ Subordinated Note Issue Dated 7th April 2017 (As amended on 16th August 2017)“ (Tingimused) Eritingimuste muutmiseks.

Taotlus avalikustati Börsi infosüsteemis 25. mail 2021 https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcd4a69196dfea5b86e0e0a1020f59f9a&lang=et.

14. juuni 2021. a. oli viimane kuupäev nõusoleku edastamiseks. Vastavalt Tingimuste Punktile 15.3 loetakse Tingimuste muutmine Investorite poolt heakskiidetuks, kui Investorid, kelle käes on Võlakirju kokku Nimiväärtusega, mis moodustab vähemalt 2/3 kõigi käibel olevate Võlakirjade (välja arvatud Emitendi ja Seotud Osapoolte käes olevad Võlakirjad) Koondnominaalväärtusest, on nõusoleku andmise poolt. 14. juuni 2021. a. seisuga oli Emitendile nõusoleku edastanud vähemalt 2/3 Investoritest.

16. juunil 2021. a sai Emitent nõusoleku Eritingimuste muutmiseks Tagatisagendilt, kellele on edastatud Investorite nõusolekud ning kes allkirjastas Hüpoteegilepingu muudatuse, millega muudeti Tagatava Nõude intressimäära ning tähtaega vastavalt Eritingimuste uutele tingimustele.

Käesolevaga teavitab Emitent, et uued Eritingimused on jõustunud 15. juuni 2021. a. seisuga. Emissiooni uus Lunastustähtaeg on 17. juuli 2024 ning Intressimäär on 6% aastas alates 18. juulist 2021. a. Muudetud kujul ning kinnitatud Eritingimused on lisatud käesolevale teatele.

Emitent on edastanud Nasdaq CSD depositooriumile avalduse Tingimuste muutmiseks koos Investorite nõusolekute, Tagatisagendi nõusoleku ning Investorite nimekirjaga seisuga 14. juuni 2021. a.

 

         Siim Sild
         Telefon: +372 5626 0107
         e-mail: siim.sild@unitedpartners.ee


Final Terms amended 06.2021.pdf