Paskelbta: 2020-04-11 11:30:09 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2020 m. balandžio 30 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei susijusia informacija papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2020 m. balandžio 30 d. darbotvarkės 1-3 klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija.

Vadovybės komentaras

Audituotos 2019 metų AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (Grupė) pajamos siekė 71,13 mln. Eur (71,13 mln. Eur pajamos skelbtos tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. gruodžio 31 d., toliau – neaudituoti duomenys).

Grupė patyrė 3.22 mln. Eur audituotų grynųjų nuostolių 2019 metais (neaudituoti 3,02 mln. Eur 2019 metų grynieji nuostoliai skelbti anksčiau). Eliminuojant TFAS 16 įtaką Grupės patirti grynieji audituoti nuostoliai buvo lygūs 2.22 mln. Eur. (neaudituoti 2.02 mln. Eur).

Grupės audituota 2019 metų EBITDA sudarė 17,12 mln. Eur (neaudituota 17,19 mln. Eur 2019 metų EBITDA skelbta anksčiau). Grupės audituota 2019 metų EBITDA eliminavus TFAS 16 įtaką sudarė 10,97 mln. Eur (neaudituota 11,05 mln. Eur).

Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės 1-3 klausimais:

  1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Išklausyta.

  1. Bendrovės 2019 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės 2019 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

  1. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 4 865 117 eurų, tokia tvarka:

Eil. Nr.RodikliaiSuma, Eur
1.  Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d.  8 733 304
2.  Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai)(1 394 016)
3.  Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)  - 
4.  Pervedimai iš rezervų  - 
5.  Akcininkų įnašai nuostoliams dengti  - 
6.  Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis  - 
7.  Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6)  7 339 288
8.  Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą  - 
9.  Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti  885 000
10.  Pelno paskirstymas į kitus rezervus  - 
11.  Pelnas, skiriamas dividendams mokėti  - 
12.  Pelnas, skiriamas tantjemoms  - 
13.  Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (7-8-9-10-11-12)  6 454 288

Sprendimų projektai bei susijusi informacija eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 4-7 klausimais bei bendrasis balsavimo biuletenis bus pateikti atskirai, bet ne vėliau kaip likus 10 dienų iki akcininkų susirinkimo dienos.

Pridedama:

  1. Nepriklausomo auditoriaus išvada, konsoliduotasis metinis pranešimas bei konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340


Priedai


AUGA Group AB audituotos metines FA uz 2019 m..pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas_LT.pdf