English Estonian
Avaldatud: 2023-03-31 09:00:00 CEST
Punktid Technologies
Perioodiline teave

Punktid Technologies AS 2022. majandusaasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

Tegevusaruanne

Punktid Technologies AS on uue põlvkonna arvutimängude ja kinkekaartide vahendusteenuse pakkuja, sisaldades väärtuslikku sisu kogu mängusektori ulatuses.

Ettevõte osutab kõiki teenuseid Punktid kaubamärgi alt ja hoiab Eestis liidripositsiooni videomängude ja kinkekaartide vahendusteenuse turul.

 

Ajalugu

Punktid Technologies OÜ loodi 2021. aasta veebruaris, tehes sellest emaettevõtte HVK Business OÜ-le ja Gamekeys OÜ-le (Punktid Grupp). Septembris 2021 sai Punktid Technologies OÜ muudetud ümber aktsiaseltsiks.

 

Eesmärk

Punktid Technologies AS-i eesmärk on koondada kogu Punktid Grupi tegevus ühe emaettevõtte alla ning kaasata ka investeeringuid.

Punktid Technologies AS-i tütarettevõtte Gamekeys OÜ tegevusalaks on arvutimängude ja erinevate kinkekaartide digitaalne vahendamine läbi Punktid platvormi. Tootevalikust leiab mitmesuguseid brände nagu Sony, Xbox, Steam, Origin, Blizzard, Rockstar, Nintendo jpm.

Punktid Technologies AS-i tütarettevõtte HVK Business OÜ tegevuseks on hulgikaubandus seoses mängude ja mängukoodide müügiga, Punktid platvormi arendamine ning minimaalsel määral ka jaekaubandus suhkruvaba joogi müümise näol GGSUPSS.ee lehel.

2022. aasta teises pooles rakendasime kaasatud investeeringuid arendus- ja kasvuplaanide täitmiseks.

Punktid platvormi arendustegevus (2022. a II poolaastal IT teenuste investeeringud kogusummas 174 808 €, millest 125 069 € oli Punktid platvormi arendus ning 49 739 € muud IT kulud;  tööjõukulud kogusummas 143 206 €) ning jaemüükide suurendamine kohalikul- ning välisturgudel (reklaamikulu kogusummas 2022. a II poolaastal 102 165 €).

Lisaks tuli börsil olemise raames  täiendavalt tasuda juriidilisi ja konsultatsiooni kulusid summas 18 919 €.

Immateriaalne põhivara suurenes 2022.a II poolaastal 125 241 € pealt 239 676 € peale, omakapital muutus 803 196 € pealt 559 188 € peale.

 

Majandusnäitajad

2022. aasta vahearuande perioodil 01.07-31.12 oli müügitulu 761 879 €, mis koosneb HVK Business OÜ müügist ja Gamekeys OÜ vahendustasust ning võrreldes 2021.aasta sama perioodiga on kasv 53,5%.

Punktid Grupi põhiline fookus on kasvatada Gamekeys OÜ vahendusteenuse käivet. 2022. aasta teisel poolaastal müüdi jaetarbijatele teenuseid läbi Punktid platvormi 974 351 € eest, millest ettevõte sai vahendustasu 180 308 €, mis on 83% vahendusteenuse kasvu võrreldes eelneva aasta sama perioodiga.  

Jae- ja hulgimüügi maht moodustas 2022. a II poolaastal kokku 1 561 051 €. Tõus võrreldes 2021. aasta sama perioodiga on 18%.

Punktid Grupi 2022. a II poolaasta kahjum -244 132 € tuleneb suuresti reklaami- ja IT-teenustega seotud kuludest, laoinventuurist ning meeskonna laiendamisest. 2022 teisel poolaastal ei olnud Punktid Grupil kasumi teenimine peamiseks eesmärgiks. 

 

Investeeringud

Punktid Grupp tegi 2022 teisel poolaastal olulisi investeeringuid turunduskuludesse, meeskonda ning platvormi arendusse.

Punktid Technologies AS-il oli 2022. aastal põhiline eesmärk investeeringu kasutamisel implementeerida uut platvormi ning palgata täiendavat tööjõudu laienemiseks.

2022. aasta teises pooles täiendavaid investeeringuid ei kaasatud.

 

Makromajanduslik ülevaade

Eestis tervikuna oli 2022. aastal jätkuvalt surve töötasude kasvule tulenevalt IKT-sektoris valitsevast kvalifitseeritud tööjõu vähesusest, mistõttu olime sunnitud mitmeid tiimiliikmeid leidma väljastpoolt Eestit. Lisaks oli 2022. aasta teises pooles väga suur inflatsiooni kasv, mis omakorda mõjutas kohaliku turu tarbimist negatiivselt, kuid suutsime selle kompenseerida välisturgude kasvuga. 

 

Finantsriskide maandamine

2022. a II poolaasta jooksul ei ole ilmnenud olulisi finantsriske.

 

Äritegevuse hooajalisus

Punktid Grupi äritegevus on vähesel määral sõltuv hooajast, mil reeglina neljas kvartal on oluliselt paremate müüginumbritega kalendrikuus  võrreldes suvekuudega (juuni, juuli ja august).

 

Keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

Punktid Grupi tegevus ei avalda olulist mõju looduskeskkonnale, kuid ettevõtte vastutustundlikust käitumisest lähtuvalt tegutseb Punktid Grupp energiasäästlikult. Kuna üheks suurimaks energiakulu allikaks on arvutid, kontoriruumid ja serverid, kasutab Punktid Grupp oma kontoris ainult LED valgustust, töötajatel on suurte lauaarvutite asemel oluliselt keskkonnasäästlikumad sülearvutid ja serverid asuvad Hollandis, kus ligi 14% kogu riigi energiast on taastuvenergia allikast.¹ Kogu meie müüdav kaup on digitaalne ning digitaalne tarneviis vähendab ökoloogilist jalajälge üle 95% võrreldes mänguplaatide tootmise, pakendamise ja tarnega kaasneva prügi ja saaste hulgaga.²

 

Peamised finantssuhtarvud

  31.12.2022 31.12.2021
Ärikasumi marginal (ärikasum/müügitulu) -0,32 -0,19
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (käibevara / lühiajalised kohustused)  2,81  1,44
Varade ja omakapitali suhe (varad / omakapital)  1,27  1,66

1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics
2.
https://www.euronews.com/green/2020/02/17/is-playing-video-games-making-climate-change-worse.

 

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

 
                          
31.12.2022 31.12.2021 Lisa nr
Varad      
Käibevarad      
Raha 129 039 26 154  
Finantsinvesteeringud 0 199  
Nõuded ja ettemaksed 83 483 19 233 2
Varud 198 732 114 316 3
Kokku käibevarad 411 254 159 902  
Põhivarad      
Materiaalsed põhivarad 57 637 24 921 6
Immateriaalsed põhivarad 239 676 98 603 7
Kokku põhivarad 297 313 123 524  
Kokku varad 708 567 283 426  
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Laenukohustised 3 087 45 506 8
Võlad ja ettemaksed 143 013 65 344 9
Kokku lühiajalised kohustised 146 100 110 850  
Pikaajalised kohustised      
Laenukohustised 3 279 1 528 8
Kokku pikaajalised kohustised 3 279 1 528  
Kokku kohustised 149 379 112 378  
Omakapital      
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital nimiväärtuses 214 982 195 390 10
Ülekurss 983 260 134 151  
Oma aktsiad -1 -1  
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -394 921 -61 617  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -244 132 -96 875  
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital 559 188 171 048  
Kokku omakapital 559 188 171 048  
Kokku kohustised ja omakapital 708 567 283 426  

 

Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

    01.07.2022
31.12.2022
  01.07.2021
31.12.2021
Lisa nr
Müügitulu 761 879 496 121 11
Muud äritulud 1 801 512  
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel 7 045  
Kaubad, toore, materjal ja teenused -628 913 -377 042 12
Mitmesugused tegevuskulud -217 636 -116 184 13
Tööjõukulud -143 206 -97 624 14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -14 982 -7 312 6,7
Muud ärikulud -2 551 -1 229  
Ärikasum (kahjum) -243 608 -97 713  
Finantstulud- ja kulud muudelt finantsinvesteeringutelt 42 46  
Intressikulud -524 -1 296  
Muud finantstulud ja -kulud -42 134  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -244 132 -96 875  
Aruandeaasta kasum (kahjum) -244 132 -96 875  

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

  01.07.2022 31.12.2022 01.07.2021
31.12.2021
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) -243 608 -95 713
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 14 982 7 312
Muud korrigeerimised 85 -4 863
Kokku korrigeerimised 15 067 2 449
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -61 550 -5 616
Varude muutus -23 131 1 950
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 37 252 7 399
Kokku rahavood äritegevusest -275 970 -89 531
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -179 693 -14 596
Laekunud muude investeeringute müügist 241 0
Antud laenude tagasimaksed 0 2 556
Laekunud intressid 18 24
Kokku rahavood investeerimistegevusest -179 434 -12 016
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenude tagasimaksed -1 565 -17 937
Arvelduskrediidi saldo muutus -3 500 -2 406
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -1 221 -4 545
Makstud intressid -524 -1 250
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 70 002
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel -1
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -6 810 43 863
Kokku rahavood -462 214 -57 684
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 591 313 83 774
Raha ja raha ekvivalentide muutus -462 274 -57 620
Valuutakursside muutuste mõju -60 -64
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 129 039 26 154

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)

  Emaettevõtja aktsinäridele või osanikele kuuluv omakpital  
  Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss   Oma aktsiad Jaotamata kasum (kahjum) Kokku                                         
31.12.2021 195 390 134 151 -1 -158 492 171 048
Aruandeaasta kasum
(kahjum)
 0 0 0 -236 429 -236 429
Emiteeritud aksiakapital 776 063 0 0 776 063
Muutused muudest omanike sissemaksetest  19 592 73 046 0 0 92 638
30.06.2022 214 982 983 260 -1 -394 921 803 320
           
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 0 0 -244 132 -244 132
31.12.2022 214 982 983 260 -1 -639 053 559 188

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

E-mail: invest@punktid.com    


01. Konsolideeritud vahearuanne 2022 II poolaasta EST.docx