English Latvian
Publicēts: 2021-09-22 08:17:31 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Prospekts

Par trešās Altum obligāciju programmas līdz 75 miljoniem EUR pamatprospektu un gaidāmo obligāciju emisiju

Iekšējā informācija, 2021-09-22 08:17 CEST -- NAV PAREDZĒTS IZDOŠANAI, PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, VAI JEBKURAI PERSONAI VAI REZIDENTAM, KURI ATRODAS TĀDĀS VALSTĪS VAI JURISDIKCIJĀS, KURĀS ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS, VAI IR NEPIECIEŠAMI TĀDI PASĀKUMI, KAS NAV NOTEIKTI LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTOS, IESKAITOT AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS, AUSTRĀLIJU, JAPĀNU, KANĀDU, HONKONGU, DIENVIDĀFRIKU UN SINGAPŪRU. ŠIS PAZIŅOJUMS ARĪ NAV ADRESĒTS PRIVĀTIEM INTESTORIEM EIROPAS EKONOMISKAJĀ ZONĀ.

 

2021. gada 21. septembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome ir apstiprinājusi AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) trešās obligāciju programmas pamatprospektu (lūdzu skatīt pielikumā). Pamatprospekta ietvaros var tikt emitēti parāda vērtspapīri par kopējo vērtību līdz 75 miljoniem eiro.

Reinis Bērziņš, ALTUM  valdes priekšsēdētājs: “Turpinot resursu piesaisti kapitāla tirgos, gatavojamies nākamajai obligāciju emisijas programmai 75 miljonu eiro apmērā. Jaunā programma sastāvēs no vairākiem obligāciju laidieniem un tāpat kā iepriekšējās četras emisijas, nodrošinās mūsu finansējuma avotu diversifikāciju, vienlaikus sekmējot Baltijas kapitāla tirgus attīstību.”

ALTUM ir pilnvarojusi Luminor Bank AS kā obligāciju piedāvājuma programmas organizatoru un izplatītāju organizēt globālo investoru zvanu, kā arī vairākas attālinātas investoru tikšanās. Atkarībā no tirgus apstākļiem ir plānots, ka pirmā obligāciju emisija šīs programmas ietvaros būs 20 miljonu eiro apmērā ar septiņu gadu dzēšanas termiņu. Obligācijas ir plānots iekļaut regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Saskaņā ar starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody’s kredītspējas novērtējumu, kas sniegts 2021. gada augustā, ALTUM kredītreitings ir Baa1 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu. 

Atruna
Atverot, lejupielādējot, lasot vai citādā veidā iepazīstoties ar pamatprospekta un jebkuru galīgo noteikumu saturu, Jūs apliecināt, ka esat izlasījis, izpratis un piekritis ievērot visus noteiktos ierobežojumus un ka Jūsu mītnes valsts un atrašanās vieta nav Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Japāna, Kanāda, Honkonga, Dienvidāfrika, Singapūra vai jebkura jurisdikcija, kurā pamatprospekta un galīgo noteikumu izplatīšana vai publicēšana ir pretlikumīga.

Pamatprospekta un jebkuru galīgo noteikumu izplatīšana atsevišķās jurisdikcijās var būt ierobežota ar likumu, un pamatprospekts un jebkuri galīgie noteikumi nevar tikt izmantoti jebkāda piedāvājuma izteikšanai jebkurā jurisdikcijā, kurā šāda piedāvājuma izteikšana nav atļauta, vai jebkurai personai, kurai šāda piedāvājuma izteikšana ir pretlikumīga. Nevienā jurisdikcijā, izņemot Latvijas Republiku un Lietuvas Republiku, nav veiktas darbības, lai reģistrētu obligācijas vai kā citādi atļautu obligāciju publisku piedāvājumu. AS “Attīistības finanšu institūcija Altum” (“Emitents”), Luminor Bank AS (“Obligāciju piedāvājuma programmas organizators” un “Izplatītājs”) sagaida, ka personas, kuru rīcībā nonāk pamatprospekts vai jebkuri galīgie noteikumi, ir informētas par šiem ierobežojumiem un tos ievēro. Ne Emitents, ne Obligāciju piedāvājuma programmas organizators vai Izplatītājs neuzņemas juridisku atbildību par jebkuras personas pieļautiem pārkāpumiem, neatkarīgi no tā, vai potenciālais obligāciju pircējs ir vai nav informēts par šādiem ierobežojumiem.  Pamatprospektu un jebkurus galīgos noteikumus nedrīkst nosūtīt nevienai persona Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Japānā, Honkongā, Dienvidāfrikā, Singapūrā vai citā jurisdikcijā, kurā ir aizliegts nodot obligācijas, un obligācijas nedrīkst tikt tieši vai netieši piedāvātas, pārdotas, tālākpārdotas, vai nodotas kādā no šīm valstīm.

Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (ar grozījumiem) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkurā Amerikas Savienoto Valstu vērtspapīru uzraudzības iestādē. Pamatprospektu vai galīgos noteikumus nedrīkst izplātīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai citā jurisdikcijā, kur tas būtu pretlikumīgi. Obligācijas nav atļauts piedāvāt, pārdot, ieķīlāt vai kā citādi tieši vai netieši nodot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV personai (kā noteikts Vērtspapīru likuma Regulā S (Regula S)), izņemot personai, kas nav ASV persona (kā noteikts Regulā S), veicot ārzonas darījumu saskaņā ar Regulu S.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody’s ) 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu nākotnes perspektīvu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv


2021.09.15. Altum Base Prospectus ID 687566.pdf