English Estonian
Avaldatud: 2023-09-01 15:30:00 CEST
Grab2Go
Börsiteade

Grab2Go AS 2023 I poolaasta auditeerimata vahearuanne

Grab2Go AS avaldab 2023 I poolaasta auditeerimata vahearuande.

Majandustulemused

2023 majandusaasta 1.poolaasta käive on 278 eurot, mis koosneb seadme rendi ja hooldusteenuse pakkumisest. (1.poolaasta käive 2022 oli 0).

2023 majandusaasta 1.poolaasta puhaskahjum on 215 tuhat eurot, (2022.a. 6 kuu kahjum oli 141 501 eurot). 2023 majandusaasta 1.poolaasta tegevuskulusid paisutasid ettevalmistavad kulud First North’il noteerimiseks, mis koosnesid nõustaja tasudest, börsi tasudest ning arveldustasudest.

Seisuga 30.06.2023 oli ettevõtte bilansimaht 1 092 667 eurot (30.06.2022 : 966 662 eurot). Käibevarad moodustasid 364 021 eurot (30.06.2022: 424 360 eurot). Põhivarade maht oli 728 646 eurot (30.06.2022: 542 302 eurot). Ettevõtte omakapital oli 1 040 981 eurot, mis moodustas 95,3% bilansimahust (30.06.2022: 860 167, 89% bilansimahust).

2023 majandusaasta esimesel kuuel kuus investeeriti  oma toote arendusse 53 tuhat eurot (2022.a. 1. poolaastal 294 tuhat eurot), mis koosnes 42 tuhande euro ulatuse tarkvaraarenduse kuludest ja ülejäänud ulatuses riistvara arendusest. Investeeringute tulemusel on ettevõttel valminud baas tarkvara ja riistvara lahendus, millele saab lisada sektoripõhist lisafunktsionaalsust vastavalt kliendi vajadustele.

Ülevaade müügitegevustest

Apteekide sektoris on Grab2Go’l koostöö Rapla Risti keskuse Benu apteegiga, kuhu paigaldati Grab2Go esimene seade septembris 2022. Kuna tegemist on selles valdkonnas täiesti uudse ja innovatiivse lahendusega, siis koostöös Ravimiametiga toimusid täiendavad muudatused ja testimised, et seadme pakutav ohutus ja kvaliteet vastaksid samaväärselt tavaapteegiteenuse nõudmistele. Ametliku tähtajalise loaga käivitati Grab2Go esimene seade 29.märtsil 2023. Kuna selles valdkonnas on klientide huvi ja ettevõttel on plaan selles sektoris laieneda, siis Grab2Go on alustanud koostööd Accelerate Estonia’ga, mis on spetsiaalselt Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt loodud organisatsioon ettevõtete ja avaliku sektori koostööks. Koostöö oodatava tulemusena loodab Grab2Go, et lepitakse kokku tehniliste nõuete baasis, et tehnoloogiat saaks sektoris kasutusele võtta ja lahendus saaks toimuda autonoomselt ööpäevaringselt.

Tanklate sektoris teatas Grab2Go 9.augustil 2023, et on allkirjastanud kavatsuste kokkuleppe Terminal AS’iga eesmärgiga luua juba 2023 aastal käivitatav automaatse iseteeninduspoe lahendus Terminal AS tanklas.

Meeskond

2023 aasta juuni lõpu seisuga oli ettevõtte palgal neli asutajast aktsionäri. Tarkvara arendus ja riistvara arendus on soetatud enamuses allhankena valdkonna spetsialistidelt. Tarkvara ning riistvara arenduse kiirendamiseks ja kulude efektiivsemaks juhtimiseks on kaasatud välised koostööpartnerid, kelle poolt tuleb peamiselt tarkvara arendajate ning inseneride ressurss vajaliku funktsionaalsuse kiiremaks arenduseks. Koos allhankijate ressursiga tegutseb Grab2Go toote arendamisel kuni 30 inimest.

 

Järgnevalt on esitatud aruandlusperioodi finantstulemused.

Bilanss

(eurodes)

 

  30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021
Varad        
Käibevarad        
Raha  280 294 172 924 405 917 8 547
Nõuded ja ettemaksed  16 727 6 664 18 443 51 678
Varud  67 000 67 000 0  
Kokku käibevarad 364 021 246 588 424 360 60 225
Põhivarad        
Materiaalsed põhivarad  127 238 142 106 142 174 835
Immateriaalsed põhivarad  601 408 549 443 400 128 248 799
Kokku põhivarad 728 646 691 549 542 302 249 634
Kokku varad 1 092 667 938 137 966 662 309 859
Kohustised ja omakapital        
Kohustised        
Lühiajalised kohustised        
Laenukohustised  0 300 003 0 0
Võlad ja ettemaksed  51 686 58 381 106 495 70 284
Kokku lühiajalised kohustised 51 686 358 384 106 495 70 284
Kokku kohustised 51 686 358 384 106 495 70 284
Omakapital        
Aktsiakapital nimiväärtuses  812 527 752 270 3 885 3 467
Ülekurss  878 394 262 872 1 011 257 249 582
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)  -435 389 -13 474 -13 474 0
Aruandeaasta kasum (kahjum)  -214 551 -421 915 -141 501 -13 474
Kokku omakapital 1 040 981 579 753 860 167 239 575
Kokku kohustised ja omakapital 1 092 667 938 137 966 662 309 859

 

Kasumiaruanne

(eurodes)

  01.01.2023 - 30.06.2023 01.01.2022 - 30.06.2022
Müügitulu  278 0
Kaubad, toore, materjal ja teenused  -1 234 -2 417
Mitmesugused tegevuskulud  -94 720 -45 457
Tööjõukulud  -98 943 -87 948
Põhivarade kulum ja väärtuse langus  -15 696 -5 179
Muud ärikulud  -1 222 -503
Ärikasum (kahjum)  -211 537 -141 504
     
Intressitulud  27 3
Intressikulud  -3 041 0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist  -214 551 -141 501
Aruandeaasta kasum (kahjum)  -214 551 -141 501

 

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

  01.01.2023 - 30.06.2023 01.01.2022 - 30.06.2022
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum)  -211 537 -141 504
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus  15 696 5 179
Kokku korrigeerimised 15 696 5 179
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus  -10 063 -1 765
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus  -1 605 15 905
Laekunud intressid  27 3
Laekumised sihtfinantseerimisest  0 35 000
Kokku rahavood äritegevusest -207 482 -87 182
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel  -56 567 -277 541
Kokku rahavood investeerimistegevusest -56 567 -277 541
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest  347 419 762 093
Laekunud omaaktsiate või -osade müügist  24 000 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 371 419 762 093
Kokku rahavood 107 370 397 370
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses  172 924 8 547
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus  280 294 405 917

 

   Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

 

     
  Aktsiakapital nimiväärtuses  Ülekurss  Jaotamata kasum (kahjum)  Kokku
31.12.2021 3 467 249 582 -13 474 239 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)     -141 501 -141 501
Emiteeritud aktsiakapital 418 761 675   762 093
30.06.2022 3 885 1 011 257 -154 975 860 167
 
     
  Aktsiakapital nimiväärtuses  Ülekurss  Jaotamata kasum (kahjum)  Kokku
30.06.2022 3 885 1 011 257 -154 975 860 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)     -280 414 -280 414
Emiteeritud aktsiakapital 748 385 -748 385   0
31.12.2022 752 270 262 872 -435 389 579 753
     
  Aktsiakapital nimiväärtuses  Ülekurss  Jaotamata kasum (kahjum)  Kokku
31.12.2022 752 270 262 872 -435 389 579 753
Aruandeaasta kasum (kahjum)     -214 551 -214 551
Emiteeritud aktsiakapital 60 257 615 522   675 779
30.06.2023 812 527 878 394 -649 940 1 040 981

 

Täpsem informatsioon on leitav manusena lisatud dokumendist.


   

         Mart Viilipus, mart@grab2go.eu, tel: +372 5305 3173


Grab2Go 2023 I poolaasta auditeerimata vahearuanne .pdf