English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-17 18:23:27 CEST
Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Atnaujinimas: Dėl 2022 m. gegužės 24 d. sušaukto visuotinio akcininkų susirinkimo alternatyvaus sprendimo projekto 8 darbotvarkės klausimu, susijusio su savų akcijų supirkimu

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Bendrovės valdyba nusprendė siūlyti 2022 m. gegužės 24 d. sušauktam eiliniam visuotiniam susirinkimui (toliau – Susirinkimas) alternatyvų sprendimo projektą 8 darbotvarkės klausimu „Bendrovės savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas“ (bendrasis balsavimo biuletenis, į kurį įtrauktas ir alternatyvus sprendimo projektas, taip pat atnaujinta Susirinkimo darbotvarkė ir svarstomų klausimų sprendimų projektai pridedami kaip priedai prie šio pranešimo):

8. Bendrovei įsigyti savų paprastųjų vardinių akcijų šiomis sąlygomis:

  1. savų akcijų įsigijimo tikslas – sudaryti sąlygas suteikti Bendrovės akcijų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 471 str. nustatyta tvarka pagal patvirtintas Bendrovės akcijų suteikimo taisykles;
  2. maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 20 proc. didesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
  3. minimali akcijų įsigijimo kaina – 40 proc. mažesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;
  4. terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
  5. maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – Bendrovės įsigytų savų akcijų bendra nominali vertė gali sudaryti iki 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo (iki 780 700 (septyni šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai) vienetų akcijų);
  6. pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat kai reikalinga – gavus kreditorių sutikimus, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo vykdymo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką, laiką, konkrečiu savų akcijų supirkimo etapu ketinamų supirkti akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

Pridedama:
1. Susirinkimo darbotvarkė ir svarstomų klausimų sprendimų projektai;
2. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Kontaktai:
Arūnas Žilys
AB „Novaturas” Finansų direktorius
Tel. + 370 615 88259
El. paštas: arunas.zilys@novaturas.lt

PriedaiPriedas Nr. 1VAS Darbotvarke.pdf
Priedas Nr. 2 VAS balsavimo biuletenis.pdf