English Estonian Lithuanian Latvian
Avaldatud: 2021-11-10 07:30:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Hepsor AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS JA LEVITAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSTIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

 

Hepsor AS (registrikood: 12099216, aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Eesti; edaspidi „Selts“), viib läbi oma aktsiate avaliku pakkumise (edaspidi „Pakkumine”). Pakkumine viiakse läbi Seltsi koostatud prospekti alusel, mis on kinnitatud Finantsinspektsiooni (edaspidi „FI“) poolt 8. novembril 2021. a (edaspidi „Prospekt“). Pakkumise üksikasjad on toodud Prospektis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames plaanib Selts kaasata kuni 9,09 miljonit eurot uute lihtaktsiate (edaspidi „Pakutavad Aktsiad“) emiteerimise kaudu. Sõltuvalt turutingimustest võidakse Pakkumise raames müüdavate Pakutavate Aktsiate mahtu suurendada kuni 909 090 euro võrra, see tähendab kogumahuni kuni 10 miljonit eurot.

Pakkumine koosneb Pakutavate Aktsiate pakkumisest jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Selts võib Pakutavaid Aktsiaid mitteavalikult pakkuda ka Eestis, Lätis, Leedus ja valitud teistes Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides kutselistele investoritele EL-i määruse 2017/1129 (edaspidi „Prospektimäärus“) tähenduses ning muud liiki investoritele, tuginedes teatavatele eranditele, mis on kättesaadavad iga jurisdiktsiooni seaduste alusel, kus pakkumine toimub.

Pakutavate Aktsiate märkimisperiood algab 10. novembril 2021. a kell 10:00 (kohaliku aja järgi Eestis) ja lõpeb 19. novembril 2021. a kell 16:00 (kohaliku aja järgi Eestis) („Pakkumisperiood“), välja arvatud juhul, kui Pakkumine lükatakse edasi või tühistatakse.

Kokku pakutakse 777 001 Pakutavat Aktsiat, Pakkumise mahu suurendamise korral kuni 854 701 Pakutavat Aktsiat. Ühe Pakutava Aktsia hind on 11,70 eurot, millest 1 (üks) euro on ühe Pakutava aktsia nimiväärtus ja 10,70 eurot on ülekurss. Seltsil on ühte liiki aktsiad ning kõik Pakutavad Aktsiad on või saavad olema samast liigist.

Selts plaanib Pakkumisest saadavaid vahendeid kasutada juba kavandamisel olevate arenduste rahastamiseks. Seltsi portfellis on ettevalmistusfaasis 22 uut arendusprojekti kogupindalaga ligikaudu 140 000 ruutmeetrit.

Eesti investor, kes soovib Pakkumise raames Pakutavaid Aktsiaid märkida, peaks võtma ühendust kontohalduriga, kes haldab sellise investori väärtpaberikontot Eesti Väärtpaberiregistris ja esitama Pakkumisperioodi jooksul märkimisavalduse Pakutavate Aktsiate märkimiseks vastavalt Pakkumise tingimustele. Läti või Leedu investor, kes soovib märkida Pakutavaid Aktsiaid, peaks võtma ühendust Nasdaq Tallinna liikmeks oleva finantsasutusega, kes haldab investori väärtpaberikontot, ning esitama Pakkumisperioodi jooksul märkimisavalduse Pakutavate Aktsiate ostmiseks finantsasutuse poolt aktsepteeritud vormis ja vastavalt Pakkumise tingimustele.

Pakkumise eeldatav ajakava on järgmine:

10. november 2021. a kell 10:00 (Eesti aeg) Pakkumisperioodi algus
19. november 2021. a kell 16:00 (Eesti aeg) Pakkumisperioodi lõpp
22. november 2021. a või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste väljakuulutamine
24. november 2021. a või sellele lähedane kuupäev Pakkumise arveldus
26. november 2021. a või sellele lähedane kuupäev Pakutavate Aktsiate kauplemise esimene päev Nasdaq Tallinna börsil

Noteerimine ja kauplemisele võtmine

Selts on esitanud 9. novembril 2021. a taotluse Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsile oma kõigi aktsiate, sh Pakutavate Aktsiate (edaspidi „Aktsiad“) noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas algab eelduslikult 26. novembril 2021. a või sellele lähedasel kuupäeval.

Prospekti kättesaadavus

Ingliskeelne Prospekt ja selle tõlge eesti keelde koos selle kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde on alates käesoleva teate kuupäevast kättesaadavad elektroonilises vormis Seltsi veebilehel (www.hepsor.ee/investorile). Prospekt koos selle kokkuvõtte tõlgetega läti ja leedu keelde on kättesaadavad ka FI veebilehel (www.fi.ee).   

Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti ja selle kokkuvõtet ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerunud selliste investeeringute nõustamise alal.

Rohkem informatsiooni

Henri Laks
Hepsor AS-i juhatuse esimees
henri@hepsor.ee
www.hepsor.ee/investorile

 

**** OLULINE INFORMATSIOON ****

Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Investorid ei tohiks teha mitte ühtegi investeerimisotsust seoses käesolevas teadaandes viidatud väärtpaberitega muu kui sellise informatsiooni alusel, mis sisaldub FI poolt kinnitatud Prospektis, et mõista täielikult võimalikke seonduvaid riske ja hüvesid. Vajadusel pea nõu asjatundjaga. Seltsi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Seltsi ja FI veebilehtedel vastavalt www.hepsor.ee/investorile ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav väärtpaberite heakskiitmisena.