English Estonian Lithuanian Latvian
Paskelbta: 2021-11-10 07:30:00 CET
Nasdaq Tallinn
Biržos pranešimas

Pranešimas apie pirminį viešą „Hepsor AS“ akcijų siūlymą


NESKIRTA TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI SKELBTI AR PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE (ĮSKAITANT JŲ TERITORIJAS IR VALDAS, JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VALSTIJAS IR KOLUMBIJOS APYGARDĄ), AUSTRALIJOJE, KANADOJE, KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS HONGKONGO SPECIALIAJAME ADMINISTRACINIAME REGIONE, JAPONIJOJE, PIETŲ AFRIKOJE AR BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TAI BŪTŲ NETEISĖTA.

 

„Hepsor AS“ (registracijos kodas 12099216, adresas Järvevana tee 7b, 10112 Talinas, Estija; toliau - „Bendrovė“), teikia viešą savo akcijų siūlymą (toliau – „Siūlymas”). Siūlymas vykdomas remiantis Bendrovės parengtu ir 2021 m. lapkričio 8 d. Finansų inspekcijos (toliau – „FI“) patvirtintu prospektu (toliau - „Prospektas“). Išsami informacija apie Siūlymą pateikiama Prospekte.

Pagrindinės Siūlymo sąlygos

Siūlymo metu Bendrovė ketina pritraukti iki 9,09 milijonų eurų, išleisdama naujas paprastąsias akcijas (toliau - „Siūlomos Akcijos“). Priklausomai nuo rinkos sąlygų, Siūlyme parduodamų Siūlomų Akcijų kiekis gali būti padidintas iki 909 090 eurų, t. y. iš viso iki 10 milijonų eurų.

Siūlymą sudaro Siūlomų Akcijų siūlymas mažmeniniams ir oficialiai nustatytiems investuotojams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Bendrovė taip pat gali neviešai siūlyti Siūlomas Akcijas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kitose pasirinktose Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse profesionaliems investuotojams, kaip apibrėžta ES reglamente 2017/1129 (toliau - „Prospekto reglamentas“) ir kitų tipų investuotojams, atsižvelgiant į tam tikras išimtis, taikomas pagal kiekvienos jurisdikcijos, kurioje teikiamas siūlymas, įstatymus.

Siūlomų Akcijų pasirašymo laikotarpis prasidės 2021 m. lapkričio 10 d., 10.00 val. (Estijos vietos laiku) ir baigsis 2021 m. lapkričio 19 d., 16.00 val. (Estijos vietos laiku) („Siūlymo laikotarpis“), nebent Siūlymas būtų atidėtas arba atšauktas.

Iš viso bus siūloma 777 001 Siūloma Akcija, o padidinus Siūlymo apimtį - ne daugiau kaip 854 701 Siūloma Akcija. Vienos Siūlomos Akcijos kaina yra 11,70 eurų, iš kurių 1 (vienas) euras yra nominalioji vienos Siūlomos Akcijos vertė, o 10,70 eurų – perviršis. Bendrovė turi vienos rūšies akcijas ir visos Siūlomos Akcijos yra arba bus tos pačios rūšies. 

Bendrovė ketina iš Siūlymo gautas lėšas panaudoti jau planuojamiems projektams finansuoti. Bendrovė turi 22 naujus parengiamojo etapo plėtros projektus, kurių bendras plotas - apie 140 000 kvadratinių metrų.

Estijos investuotojas, pageidaujantis pasirašyti Siūlomų Akcijų pagal Siūlymą, turėtų kreiptis į sąskaitos tvarkytoją, administruojantį tokio investuotojo vertybinių popierių sąskaitą Estijos Vertybinių popierių registre, ir Siūlymo laikotarpiu pateikti paraišką pasirašyti Siūlomų Akcijų pagal Siūlymo sąlygas. Latvijos arba Lietuvos investuotojas, pageidaujantis pasirašyti Siūlomų akcijų, turi kreiptis į finansų įstaigą, kuri yra „Nasdaq Tallinn“ narė ir administruoja tokio investuotojo vertybinių popierių sąskaitą, bei per Siūlymo laikotarpį pateikti paraišką pasirašyti Siūlomų Akcijų finansų įstaigai priimtina forma ir pagal Siūlymo sąlygas.

Numatomas toks Siūlymo grafikas:

2021 m. lapkričio 10 d. 10.00 val. (Estijos laiku) Siūlymo laikotarpio pradžia
2021 m. lapkričio 19 d. 16.00 (Estijos laiku) Siūlymo laikotarpio pabaiga
2021 m. lapkričio 22 d. arba jai artima data Siūlymo rezultatų paskelbimas
2021 m. lapkričio 24 d. arba jai artima data Atsiskaitymas už Siūlymą
2021 m. lapkričio 26 d. arba jai artima data Pirmoji prekybos Siūlomomis Akcijomis „Nasdaq Tallinn“ biržoje diena

Įtraukimas į biržos ir į prekybos sąrašus

2021 m. lapkričio 9 d. Bendrovė pateikė paraišką „Nasdaq Tallinn Aktsiaselts“ dėl visų savo akcijų, įskaitant Siūlomas Akcijas (toliau - „Akcijos“) įtraukimo į Pagrindinį „Nasdaq Tallinn“ Baltijos šalių sąrašą ir įtraukimo į prekybos sąrašą. Tikimasi, kad prekyba Akcijomis Pagrindiniame „Nasdaq Tallinn“ Baltijos šalių prekybos sąraše prasidės 2021 m. lapkričio 26 d. arba jai artimą dieną.

Galimybė susipažinti su Prospektu

Prospektas anglų kalba ir jo vertimas į estų kalbą, taip pat santraukos vertimai į estų, latvių ir lietuvių kalbas nuo šio pranešimo dienos bus pateikti elektronine forma Bendrovės interneto svetainėje (https://hepsor.ee/en/for-investors/). Prospektas ir jo santraukos vertimai į latvių ir lietuvių kalbas taip pat skelbiami FI interneto svetainėje (www.fi.ee).

Prieš priimdami sprendimą investuoti, investuotojai turėtų perskaityti Prospektą ir jo santrauką, o prireikus pasikonsultuoti su asmeniu, besispecializuojančiu konsultacijų apie tokias investicijas srityje.

Papildoma informacija  

Henri Laks
„Hepsor AS“ valdybos pirmininkas
henri@hepsor.ee
https://hepsor.ee/en/for-investors/

 

****SVARBI INFORMACIJA****

Šis pranešimas yra reklama ir nėra prospektas, kaip apibrėžta Prospekto reglamente. Investuotojai neturėtų priimti jokių investicinių sprendimų, susijusių su šiame pranešime nurodytais vertybiniais popieriais, remdamiesi kokia nors kita informacija, išskyrus tą, kuri pateikta FI patvirtintame Prospekte, kad visiškai suprastų galimą riziką ir naudą. Jei reikia, pasitarkite su specialistu. Bendrovės akcijos viešai siūlomos tik Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Prospektą galima rasti Bendrovės ir FI interneto svetainėse atitinkamai https://hepsor.ee/en/for-investors/ ir www.fi.ee. Tai, kad FI patvirtino Prospektą, nereiškia vertybinių popierių patvirtinimo.