English Estonian Lithuanian Latvian
Publicēts: 2021-11-10 07:30:00 CET
Nasdaq Tallinn
Biržas paziņojums

Paziņojums par Hepsor AS akciju sākotnējo publisko piedāvājumu


NAV PAREDZĒTS TIEŠAI VAI NETIEŠAI PUBLICĒŠANAI UN IZPLATĪŠANAI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS (T. SK. TO TERITORIJĀS UN PĀRVALDĪTAJOS REĢIONOS, NEVIENĀ NO AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU ŠTATIEM UN KOLUMBIJAS APGABALĀ), AUSTRĀLIJĀ, KANĀDĀ, ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS HONKONGAS ĪPAŠAJĀ ADMINISTRATĪVAJĀ REĢIONĀ, JAPĀNĀ, DIENVIDĀFRIKĀ VAI JEBKURĀ CITĀ JURISDIKCIJĀ, KUR ŠĀDAS DARBĪBAS BŪTU NELIKUMĪGAS.

 

Hepsor AS (reģ. Nr. 12099216, adrese: Järvevana tee 7b, 10112 Tallina, Igaunija; turpmāk saukta “Sabiedrība”) realizē savu akciju publisku piedāvājumu (turpmāk saukts “Piedāvājums”). Piedāvājums tiek realizēts uz Sabiedrības izstrādātā prospekta pamata, ko Finanšu inspekcija (turpmāk saukta “FI”) apstiprinājusi 2021. gada 8. novembrī (turpmāk saukts “Prospekts”). Detalizēta informācija par Piedāvājumu ir norādīta Prospektā.

Piedāvājuma būtiskākie nosacījumi

Piedāvājuma ietvaros Sabiedrība plāno piesaistīt kapitālu līdz 9,09 milj. eiro apmērā, uzsākot parasto akciju (turpmāk sauktas “Piedāvājamās akcijas”) kotāciju biržā. Atkarībā no tirgus situācijas, Piedāvājuma ietvaros pārdodamo Piedāvājamo akciju daudzums var tikt palielināts par maksimāli 909 090 eiro, t. i., līdz kopējam apjomam 10 milj. eiro.

Piedāvājums sastāv no Piedāvājamo akciju piedāvājuma privātajiem ieguldītājiem un institucionālajiem ieguldītājiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.  Sabiedrība var piedāvāt Piedāvājamās akcijas arī nepubliski Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un citu izvēlētu Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu kvalificētajiem ieguldītājiem ES regulas 2017/1129 (turpmāk saukta “Prospekta regula”) izpratnē, kā arī citu veidu ieguldītājiem, ņemot vērā zināmus izņēmumus, kas izriet no katras atsevišķās jurisdikcijas, kurā tiek sniegts piedāvājums, likumdošanas.

Piedāvājamo akciju parakstīšanās periods sākas 2021. gada 10. novembrī plkst. 10.00 (pēc Igaunijas vietējā laika) un noslēdzas 2021. gada 19. novembrī plkst. 16.00 (pēc Igaunijas vietējā laika) (turpmāk saukts “Piedāvājuma periods”), izņemot, ja Piedāvājums tiek atlikts vai anulēts.

Kopā tiek piedāvāta 777 001 Piedāvājamā akcija, bet ja Piedāvājuma apjoms tiks palielināts – tad maksimāli 854 701 Piedāvājamā akcija. Vienas Piedāvājamās akcijas cena ir 11,70 eiro, ko veido Piedāvājamās akcijas nominālvērtība 1 (viens) eiro un emisijas uzcenojums 10,70 eiro. Sabiedrībai ir vienas šķiras akcijas, un visas Piedāvājamās akcijas ir vai būs vienas šķiras akcijas.

Sabiedrība plāno izmantot no Piedāvājuma iegūtos līdzekļu jau plānoto attīstības projektu finansēšanai. Sabiedrības portfelī ir 22 jauni attīstības projekti ar kopējo platību aptuveni 140 000 kvadrātmetri, kuri šobrīd atrodas sagatavošanas stadijā.

Igaunijas ieguldītājam, kas vēlas parakstīties uz Piedāvājuma ietvaros Piedāvājamajām akcijām, ir jāsazinās ar konta pārzini, kas apkalpo attiecīgā ieguldītāja vērtspapīru kontu Igaunijas Vērtspapīru reģistrā, un Piedāvājuma periodā jāiesniedz parakstīšanās pieteikums uz Piedāvājamajām akcijām atbilstoši Piedāvājuma noteikumiem. Latvijas vai Lietuvas ieguldītājam, kas vēlas parakstīties uz Piedāvājamajām akcijām, ir jāsazinās ar finanšu iestādi, kas ir Nasdaq Tallina biedrs un kas apkalpo attiecīgā ieguldītāja vērtspapīru kontu, un Piedāvājuma perioda laikā jāiesniedz parakstīšanās pieteikums Piedāvājamo akciju pirkšanai finanšu iestādei pieņemamā formā un atbilstoši Piedāvājuma nosacījumiem.

Piedāvājuma plānotais laika grafiks:

2021. gada 10. novembris plkst. 10.00 (pēc Igaunijas laika) Piedāvājuma perioda sākums
2021. gada 19. novembris plkst. 16.00 (pēc Igaunijas laika) Piedāvājuma perioda beigas
2021. gada 22. novembris vai tam tuvs datums Piedāvājuma rezultātu pasludināšana
2021. gada 24. novembris vai tam tuvs datums Piedāvājuma norēķini
2021. gada 26. novembris vai tam tuvs datums Pirmā Piedāvājamo akciju tirdzniecības diena Nasdaq Tallinas biržā

Kotēšana un tirdzniecības uzsākšana

2021. gada 9. novembrī Sabiedrība ir iesniegusi Nasdaq Tallinn AS pieteikumu visu akciju, t. sk. Piedāvājamo akciju (turpmāk sauktas “Akcijas”) kotēšanai un tirdzniecības uzsākšanai Nasdaq Tallinas biržā, Baltijas pamatsarakstā. Akciju tirdzniecību Nasdaq Tallinas biržas Baltijas pamatsarakstā plānots uzsākt 2021. gada 26. novembrī vai tam tuvā datumā.

Prospekta pieejamība

Prospekta teksts angļu valodā un tā tulkojums igauņu valodā, kā arī tā kopsavilkuma tulkojumi igauņu, latviešu un lietuviešu valodās ir pieejami elektroniskā formātā Sabiedrības tīmekļvietnē (https://hepsor.lv/investoriem/) no šī paziņojuma publicēšanas datuma. Prospekts un tā kopsavilkuma tulkojumi latviešu un lietuviešu valodā ir pieejams arī FI tīmekļvietnē (www.fi.ee).   

Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu, ieguldītājam vajadzētu iepazīties ar Prospektu un tā kopsavilkumu, un vajadzības gadījumā konsultēties ar personu, kas specializējas šādu ieguldījumu konsultāciju jomā.

Papildinformācija

Henri Laks
Hepsor AS valdes priekšsēdētājs
henri@hepsor.ee
https://hepsor.lv/investoriem/

 

**** SVARĪGA INFORMĀCIJA ****

Šajā paziņojumā ietvertajai informācijai ir reklāmas raksturs, un tā nav uzskatāma par prospektu Prospekta regulas izpratnē. Ieguldītājiem būtu jāpieņem lēmumus par ieguldījumu šajā paziņojumā minētajos vērtspapīros vienīgi, pamatojoties uz informāciju, kura atrodama FI apstiprinātajā Prospektā, kas sniedz pilnīgu priekšstatu par iespējamajiem riskiem un guvumu. Vajadzības gadījumā konsultējieties ar speciālistu. Sabiedrības akcijas tiek publiski piedāvātas tikai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Ar Prospektu var iepazīties Sabiedrības tīmekļvietnē https://hepsor.lv/investoriem/ un FI tīmekļvietnē www.fi.ee. Apstāklis, ka FI ir apstiprinājusi Prospektu, nav uzskatāms par vērtspapīru apstiprināšanu.